دانلود پایان نامه نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول

اهداف پژوهش

 1. توسعه مدل وفاداری برند با استفاده ازمولفه های شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی
 2. شناسایی وبررسی هریک از عوامل موثر بر وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران

۱- ۵  سوالات پژوهش

 1. نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول چگونه می باشد؟
 2. نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت خدمات چگونه می باشد؟
 3. نحوه تاثیر تصویر کیفیت محصول بر وفاداری برند چگونه می باشد؟
 4. نحوه تاثیر تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند چگونه می باشد؟
 5. نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند چگونه می باشد؟
 6. نحوه تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند چگونه می باشد؟

۱-۶  فرضیه­ها

آن چه مسلم می باشد، پس از تعیین اهداف یک فعالیت پژوهشی تدوین فرضیات آن بر اساس اهداف تعیین شده از مهم­ترین مراحل پژوهش محسوب می­شود، زیرا اظهار مساله به طور کلی پژوهش را هدایت می­کند و تمام اطلاعات ویژه­ی پژوهشی را در بر ندارد. پس از مطالعه ادبیات پژوهش و مطالعه مدلهای ارائه شده در زمینه وفاداری برند  فرضیات ذیل ارایه شده می باشد.

 1. تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت محصول تاثیر معناداری دارد.
 2. تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر تصویر کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد.
 3. تصویر کیفیت محصول بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
 4. تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
 5. شخصیت برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد.
 6. تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند تاثیر معناداری دارد.

۱- ۷  روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده­ها توصیفی – تحلیلی محسوب می­شود. جامعه آماری پژوهش مشتریان رستوران پدیده شاندیز تهران می­باشند. تعداد نمونه از روش کوکران استخراج خواهد شد که نمونه به صورت تصادفی انتخاب خواهند گردید. ابزار جمع­اوری اطلاعات در این پژوهش اسناد مدارک کتابخانه­ای و پرسشنامه خواهد بود. در این پژوهش از آزمون­های توصیفی و استنباطی آماری- همچون تی استیودنت، رگرسیون – با استفاده از نرم افزار spss 16 و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده می­شود.

۱-۸ جنبه جدید بودن و نوآوری

در تحقیقات انجام گرفته در مورد وفاداری برند تاکنون مدل های فراوانی ایجاد شده اما این مدل ها تاکنون کمتر به تاثیر تأثیر شخصیت برند با در نظر داشتن اهمیت آن و مسئولیت اجتماعی برند پرداخته اند . این پژوهش در نظر داشتن مولفه و ابعاد شخصیت برند در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری به برند می­باشد

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک