۱-۵-۱۱-خودکارآمدی[۱]

خودکارآمدی از نظریه­ی شناخت اجتماعی[۲] آلبرت باندورا  مشتق شده می باشد که به باورها یا قضاوت­های فرد به توانائی های خود در انجام وظایف و مسئولیت­ها اشاره دارد(بندورا[۳]،۱۹۸۶). در پژوهش حاضر، خودکارآمدی یکی از شاخص­های نشان دهنده­ی سلامت روانی افراد دیابتی می باشد و با پرسشنامه­ی خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز،۱۷سوالی سنجیده می­شود. . این متغیر در مقیاس فاصله ای می باشد.

۱-۵-۱۲-رفتار مراقبت از خود

رفتار مراقبت از خود نشان می­دهد که فرد در چهار جنبه از دیابت )رژیم غذایی، ورزش، بازبینی قند خون و رعایت توصیه های پزشکی(  مدیریت شخصی خود را به چه نحو اعمال می­کند )توبرت و گلاسگو، ۱۹۹۴؛ به نقل از پور­شریفی و همکاران، ۱۳۸۶). این متغیر در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه­ی  اختصار­ای از رفتارهای مراقبت از خود برای افراد دیابتی سنجیده می­شود.  این شاخص در مقیاس فاصله­ای می باشد.

۱-۵-۱۳-استرس

استرس واکنش فیزیولوژیک بدن در مقابل هر تغییر ، تهدید و فشار بیرونی یا درونی می باشد که تعادل روانی فرد را بر هم می­زند(سارافینو،۲۰۰۲). در پژوهش حاضر میزان استرسی که فرد تجربه می­کند با پرسشنامه­ی مقیاس اضطراب، استرس و افسردگی(۲۱سوالی)سنجیده می­شود.  این متغیر در مقیاس فاصله­ای می باشد.

۱-۵-۱۴-مشکلات مرتبط با دیابت[۴]

دیابت خود نوعی استرس مزمن تلقی می شود که سازگاری فرد با بیماری را با مشکل مواجه می­کند. هدف این مقیاس ارزیابی نگرانی­های مرتبط با دیابت می باشد که بر سازگاری فرد تاثیر نامطلوب می­گذارد.این مقیاس میزان استرسی که بیماران دیابتی در ارتباط با کنترل قند خونشان مواجه می­شوند را می سنجد.این ناراحتی­ها از عصبانیت(احساس عصبانیت وقتی که شما فکر می کنید مجبورید با بیماری دیابت زندگی کنید) و ناراحتی بین فردی(احساس می کنم که خانواده و دوستانم در کنترل دیابتم به من کمک نمی­کنند) تا ناکامی با جوانب مدیریت دیابت(اهداف مشخص و روشنی برای کنترل دیابتم ندارم) متفاوت  می باشد. این متغیر در مقیاس فاصله­ای می باشد.

۴.Self Efficacy

  1. Social cognition Theory

۶٫Bandura

۱.Problem Areas In Diabetes(PAID)

متن کامل پایان نامه