صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا مطالعه جایگاه ایران در این صنعت با در نظر داشتن ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با در نظر داشتن حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با در نظر داشتن سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می شود.

۱-۳- سوال­های ویژه پژوهش

  1. رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ چگونه می باشد؟
  2. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی بایستی قرار گیرد؟
  3. آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی هست ؟
  4. آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی هست ؟
  5. جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با در نظر داشتن اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ چگونه می باشد؟

۱-۴-پیشینه پژوهش

با در نظر داشتن جدید بودن ایده این پژوهش، تاکنون هیچ گونه مقاله و یا پایان نامه ای در این خصوص انجام نشده می باشد و تنها در بعضی از مقالات به مطالعه و رتبه بندی کشورها براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اندازه گیری عملکرد اقتصاد کلان کشورها و مطالعه اقتصادی گزارش رقابت پذیری جهانی و رتبه بندی صنایع مختلف کشور پرداخته شده می باشد اما هیچ یک از مقالات جامعیت و هدف پژوهش حاضر را دنبال نکرده می باشد.

لازم بذکر می باشد در مقالات منتشر شده همایش چشم انداز ایران فردا که با محوریت سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران در سال ۱۳۸۵ برگزار گردید نیز درخصوص دستیابی به اهداف سند چشم انداز در بخش منابع انسانی و فرهنگی پژوهشی مقالاتی ارائه گردیده می باشد که در وادی صنایع مختلف ( صنعت پتروشیمی، خودرو سازی و… ) وارد نشده می باشد. به همین مقصود در این پژوهش برای اولین بار به مطالعه، ارزیابی و مطالعه جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی پرداخته شده می باشد.

۱-۵-ضرورت انجام پژوهش

امروزه پدیده جهانی شده مانند مسائلی می باشد که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد کوشش برای چگونگی برخورد با این پدیده هستند تا اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی متناسب ساخته و گام محکمی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی بردارند پس کوشش تمامی کشور­ها جهت همسویی با اقتصاد جهانی و رشد و پیشرفت هر چه بیشتر، مطالعه هرچه بیشتر گزارشات و رتبه و جایگاه اقتصادی ایران را طلب میکند تا ایران نیز از این گردونه پیشرفت عقب نمانده و بتواند مسیر تعالی برای دست یابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را طی کند.

از سوی دیگر لزوم کمی کردن و اندازه گیری علم اقتصاد را بیش از پیش به سمت علوم دقیقه گرایش داده می باشد به نحوی که اکنون دیگر صرف دانستن جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر، در امر انتقال دقیق و منظم اطلاعات نمی تواند مفید باشد بلکه دانستن میزان اثر متغیرها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو به کار بستن روشهای آماری و ریاضی به عنوان ابزاری جهت تحلیل مسایل اقتصادی کارگشای اقتصاد دانان خواهد بود از این رو استفاده از تکنیک­های تصمیم گیری چند شاخصه و روش­های آماری وپیش بینی جهت تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی و همچنین جایگاه ایران در صنعت خودرو سازی جهان بسیار مهم و حیاتی می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید