عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

تأثیر جرم زایی حبس

پس از اظهار تأثیر حبس در جلوگیری و یا تکرار جرم در این قسمت به بحث و مطالعه دربارۀ تأثیر حبس در افزایش بزهکاری می‌پردازیم. هر چند زندان  مجازات خوب و ارزنده‌ای می باشد، امّا نباید از نظر دور داشت که زندان به شرطی می‌تواند موجبات تنبیه، اصلاح و تربیت بزهکار را فراهم نماید که با شیوه‌های صحیح علمی و فنی اداره شود و گر نه جز گمراهی محکومین و فساد و آلودگی ثمرۀ دیگری نخواهد داشت. وجود معایب عدیده و تبعات منفی در  مجازات زندان باعث گردیده تا از نظر عده‌ای از علمای حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها واقه نگردد بلکه عاملی برای سوق دادن محکومین به تکرار جرم باشد.

این تأثیر گذاری یا به طور مستقیم می باشد یا از طریق آثاری می باشد که از  مجازات زندان ناشی می‏شو دو آن آثار در وقوع جرم و یا تکرار جرم تأثیر اساسی خواهند داشت و بدیهی می باشد که تأثیر عوامل فردی، عوامل جرمی و متغیرهای زندان در این تأثیر گذاری را نباید نادیده گرفت. اضافه می‌نماید مقصود از عوامل فردی، عواملی می باشد که با در نظر داشتن شخصیت فرد در تکرار جرم مؤثر واقع می‏شود مثل سن، محل سکونت، وضعیت خانوادگی (تأهل و تجرد، طلاق و ارتباطات خانوادگی )، سواد، اشتغال،… و عوامل جرمی نیز نظیر نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، شرکت در جرم، سابقه و مدت حبس تحمل شده و… می‌باشد. متغیرهای زندان نیز شامل تفکیک و جداسازی بازداشتی‌ها از محکومین به حبس، جدایی محل گذران محکومیت اطفال از بزرگسالان و جداسازی مجرمین بر اساس نوع جرم ارتکابی و امکانات زندان و مدیریت آن و فراهم آوری امکانات مورد نیاز زندانیان می‌باشد.

1-10-1  گفتار اول – تأثیر حبس در جرم زایی

هرچند که یکی از اهداف اعمال مجازات حبس پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم  ارتکابی در جامعه می‌باشد، اما این  مجازات خود در مواردی موجب افزایش  ارتکاب جرم در جامعه می‌شود که در قسمت ذیل به تأثیر مستقیم این  مجازات در جرم زایی می‌پردازیم.

1-10-1-1 آموزش و انتقال جرایم

در اثر معاشرت و اجتماع زندانیان با یکدیگر، شیوه‌های جدید و گوناگون بزهکاری توسط تبهکاران حرفه‌ای و زندانیان با سابقه،به محکومین بی تجربه و زندانیان تازه وارد آموزش و انتقال داده می‏شو دو عملاً هدف اصلاحی کیفر حبس با نتیجه معکوس مواجه می‌شود. به همین دلیل می باشد که زندان را آموزشگاه بزهکاری و یا دانشگاه جانیان نام نهاده‌اند، زیرا از طریق همین یافته‌های داخل زندان می باشد که زمینۀ بزهکاری مجدد و تکرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت بیشتر و بهتر فراهم می‌شود.

وجود ارتباط عمیق بین زندانیان و حضور کم‌رنگ و کم تأثیر مدیران و مسئولین زندان در میان زندانیان برای جلوگیری و ممانعت از ایجاد ارتباطات ناسالم میان آن‌ها و ناتوانی در جذب زندانیان به سوی خود با برنامه‌های مفید ارشادی باعث می‌شود تا زندانی از سایر زندانیان طرق جدید  ارتکاب  جرم را یاد بگیرد. این آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغییر در نوع، ارتقاء کیفی جرم و شیوه‌های مناسب  ارتکاب جرم، حبس قانونی فرار از مجازات و… تحقق یافته و ظهور می‌یابد.

رمزی کلارک در کتاب خود در فصل « زندان کارخانۀ جنایت » با تشریح بد رفتاری‌ها، بد آموزی ها و مسایل غیر انسانی زندان‌های آمریکا می‌نویسد :« قسمت اعظم جنایات آمریکا در نتیجۀ شرایط غیر انسانی زندان‌ها و شکست ما در اصلاح کسانی که به زندان می‌روند به وجود می‌آید.» نام‌برده با کمک آمار و ارقام رسمی دولت آمریکا چنین نتیجه گیری می‌کند :« مهم‌ترین آمار جنایی، آماری می باشد که نشان می‌دهد 80 درصد جنایات به وسیله مرتکبین تکرار جرم صورت می‌گیرد. چهار پنجم جرایم از طرف کسانی که در نظام عدالت جزایی شناخته شده هستند  ارتکاب  می‌یابد[1]

     در مطالعه و پژوهش آماری که از بعضی زندان‌های کشور به اقدام آمده می باشد، چنین مشاهده شده که فقط 5/8 درصد مرتکبین جرم فروش مواد مخدر برای دومین بار به جرایم دیگر دست یافته‌اند، در صورتی که همۀ مرتکبین جرایم سبک در دومین مرتبه جرایم دیگری شده‌اند[2].

از این نتایج استفاده می‏شود که کیفر زندان در حبس‌های کوتاه مدت به ویژه اگر در در نظر داشتن پرونده شخصیت و تفکیک طبقه بندی زندانیان رعایت دقت و مراقبت لازم و کافی به اقدام نیاید، می‌تواند تبعات منفی و آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی داشته باشد. چنانچه در مباحث قبلی نیز اشاره شد، متخصصین امور جزایی معتقدند که برای اینگونه مجرمین نیز نه تنها تأثیری در تقلیل تعدادشان نخواهد داشت بلکه عامل افزایش بزهکاری در سطح جامعه خواهد شد.

به علاوه مطابق مطالعه‌های معتبر در بعضی موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرایم و تخلفات موفقیت چندانی نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آن‌ها شده می باشد، بلکه موجب گردیده می باشد ارتکابشان به نحو جالب و با وضعی تفکر انگیز و باکیفیتی به مراتب بالاتر و سرعتی بیشتر صورت پذیرد. نتیجۀ تحقیقات به اقدام آمده در خصوص سرقت و مواد مخدر نشان دهندۀ تغییر و ارتقاء کیفیت جرم در فعالیت بعد  پس از اولین دوره‌ی حبس می باشد[3].

نمونه‌ای بارز از این آموزش جرم و تغییر و افزایش کیفیت  ارتکاب جرم در مورد زندانیانی مشاهده می‌شود که در زمان مرخصی از زندان مرتکب جرم می‌شود. در خصوص محکومین به جرایم مربوط به مواد مخدر و سرقت این امر ملموس‌تر می‌باشد. به عنوان مثال نزدیک 90 از محکومین به اعدام در خصوص بزه حمل مواد مخدر در اصفهان کسانی بوده‌اند که در زمان مرخصی از زندان مجدداً به  ارتکاب  این بزه پرداخته‌اند.

در صورتی که کیفیت اولین جرم  ارتکابی افراد سابقه دار را مطالعه کنیم مشخص می‏شود که معمولاً افراد سابقه دار،  ارتکاب  اولین جرمشان را از کیفیت پایین شروع کرده‌اند و در زندان تحت تأثیر آموزش‌های سوء جرم  ارتکابی از کیفیت و شگرد بالاتر و پیشرفته‌تری برخوردار شده می باشد. با سرعت بیشتری ارتقاء و کیفیت یافته‌اند. تراکم زیاد زندانی در داخل زندان‌ها و بیکار بودن اکثر آن‌ها دو عاملی می باشد تا ارتباطات زندانی‌ها بیشتر و عمیق‌تر شود و برای وقت گذرانی اعمال مختلفی انجام دهند که یکی از آن‌ها آموزش شیوه‌های جدید  ارتکاب جرم می باشد. در تحقیقاتی که به این مقصود در اردوگاه اسد آباد اصفهان صورت گرفته می باشد نتایج نشان می‌دهد که ترویج خرده فرهنگ بزهکاری و شگردهای مربوط به مواد مخدر در صدر آموزش‌های دیگر قرار دارد و آموزش حیل سرقت و کلاهبرداری در مراحل بعدی می باشد. به میزانی که در تفکیک و طبقه بندی درون زندان‌ها دقت و توجه بیشتری شود از میزان یادگیری شگردها کاسته شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد