سوالات پژوهش

سوالات پژوهش عبارتند از:

۱-آیا بین اندازه شرکت با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری  هست؟

۲-آیا بین مزیت رقابتی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۳-آیا بین تکنولوژی مورد استفاده شرکت  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۴-آیا بین سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۵-آیا بین سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۶-آیا بین میزان توانایی مدیران شرکتها به صحبت به زبانهای خارجی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۷٫-یا بین تمایل به ریسک در مدیران شرکتها  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد؟

۸-آیا بین درک هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۹-آیا بین درک مزیت محصولات توسط مدیران با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۱۰-آیا بین تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری هست؟

۱-۷)فرضیات پژوهش

۱-اندازه شرکت با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۲- مزیت رقابتی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۳- تکنولوژی مورد استفاده شرکت  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۴- سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۵- سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۶-میزان توانایی مدیران شرکتها به صحبت به زبانهای خارجی با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۷- تمایل به ریسک در مدیران شرکتها  با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۸-درک هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۹- درک مزیت محصولات توسط مدیران با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

۱۰- تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات ارتباط معنی داری دارد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک