الف) موضوعی  :

بُعد موضوعی پژوهش مورد نظر عبارت می باشد از مطالعه عوامل سازمانی موثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان مورد مطالعه گشت انتظامی شهرستان تبریز در سال ۱۳۹۱٫ بدیهی می باشد که این موضوع به عنوان یک مسئله پژوهشی جزئی کوچک ، اما فوق العاده مهم در امر نیروی انتظامی می باشد که به عنوان یکی از نهادهای بسیار حساس امنیتی محسوب می شود.

ب)  قلمرو مکانی پژوهش :

قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلانشهر تبریز و فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز  می باشد.

ج)  قلمرو زمانی پژوهش :

به طور کلی اجرای این پژوهش در ۰۱/۷/۱۳۹۱ شروع شده می باشد. بعد از شروع تمامی مراحل و اقدامات اجرایی پژوهش از قبیل تنظیم و آماده کردن ابزار پژوهش ، توزیع پرسشنامه زیر نظر اساتید راهنما و مشاور صورت گرفته ، اطلاعات اولیه جمع آوری گردیده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. قابل ذکر می باشد پس از اتمام مراحل عملیاتی و اجرای پژوهش در بازه زمانی فوق الذکر ، محقق اقدام به تألیف پایان نامه نموده می باشد.

۱-۱۰  تعاریف نظری ( مفهومی )  واژگان تخصصی

–  فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی عبارت می باشد از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ، توجه ها و هنجارهای مشترک که رفتار و

انتظارات اعضای سازمان را می سازد و به اظهار وسیع تر فرهنگ سازمانی تعیین کننده نوع رفتار کارکنان می باشد و اولویت ها را تعیین می نماید. ( استونر و فریمن ، ۱۳۷۵ ، ۲۶۱ ) .

 

_ ساختار سازمانی

ساختار سازمانی عبارت می باشد از مطالعه منظم ( سیستماتیک ) عملیات ، اقدامات و کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می دهند  ( رابینز ، ۱۹۹۳ ، ۲۹۲ ) .

 

_اعمال خلاف شئون انتظامی

بعضی از صاحب نظران معتقدند که در هر جامعه اقدام منافی شأن بایستی با در نظر داشتن انتظاراتی که افراد آن جامعه از آن صنف دارند ، تفسیر و احراز شود. به عقیده ایشان ، معیار تشخیص اعمال منافی شئون انتظامی عرف عام بوده و افکار عمومی بهترین وسیله سنجش آن محسوب می شود. به عبارت دیگر : شأن انتظامی  یک اصطلاح کلی می باشد که اگر بخواهیم آن را تعریف کنیم می گوییم : ( انتظاری که جامعه از پلیس یا عوامل گشت دارد ) و اگر پلیس بر خلاف آن اقدام و رفتاری را انجام دهد ، می گویند خلاف شأن انجام داده می باشد اینان معتقدند : قرار گرفتن در هر جایگاهی ، انتظاراتی را در شخصی که در آن جایگاه قرار گرفته می باشد ، ایجاد می کند. این انتظارات تعریف نشده اما در وجدان اجتماعی افراد یک جامعه حضور دارد و حسب مورد ، مجال بروز پیدا می کند .      ( مجله کانون وکلا ، شماره پیاپی ۱۸۶ ، ۱۸۷ ،  ۲۸۸ )

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید