۱-۵- سؤالات پژوهش

۱-۵-۱- سؤالات اصلی

 1. آیا بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 2. آیا بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 3. آیا بین شیوه های حل تعارض بین فردی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟

۱-۵-۲- سؤالات جزئی

 • آیا بین سبک رقابتی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 • آیا بین سبک ملزم شده و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 • آیا بین سبک مسلط و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 • آیا بین سبک اجتناب و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 • آیا بین سبک مصالحه و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 • آیا بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 • آیا بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟
 • آیا بین عدالت تعاملی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان ارتباط هست؟

۱-۶- فرضیه‏های پژوهش

۱-۶-۱- فرضیه های اصلی:

فرضیه اول: عدالت سازمانی ، رضایت شغلی رادر میان کارکنان شرکت سیمان هرمزگان پیش بینی
می کند.

فرضیه دوم:  شیوه های حل تعارض بین فردی ، رضایت شغلی را در میان  کارکنان شرکت سیمان هرمزگان پیش بینی  می کند .

فرضیه سوم:  عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض بین فردی, رضایت شغلی را پیش بینی می کند.

 

متن کامل پایان نامه