اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن

در دنیای در حال تغییر کنونی، منبع اصلی اقتصاد دیگر سرمایه، منابع طبیعی و کار محسوب نمی‌شود بلکه منبع اصلی اقتصادی در این جامعه دارایی‌های فکری و دانش می باشد. ظهور این پدیده منجر به تغییر پارادایم اقتصادی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی شده می باشد (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). نتیجۀ این پارادایم این می باشد که در عصر حاظر محصولات و سازمان‌ها بر اساس دانش زندگی کرده و می‌میرند. موفق‌ترین سازمان‌ها در این اقتصاد، آن‌هایی هستند که از این دارایی‌های نامشهود به نحو بهتر و سریع‌تری استفاده می‌کنند (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). یکی از انواع این دارایی‌ها دانش فنی می باشد. دانش فنی به عنوان پیکرۀ دانشی از جنس فنی که امکان ساخت محصولات را فراهم می‌سازد (دره‌‌شیری و شاکری, ۱۳۹۰) در صنایع راهبردی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع خلق ارزش به شمار می‌آید. از این رو ارزش گذاری این دارایی در این سازمان ها ضمن تعیین درجۀ اهمیت آن منجر به ایجاد ظرفیت مناسبی را برای کنترل و مدیریت این دارایی ها فراهم می‌آورد. در زمینه ارزش‌گذاری دانش فنی به دلیل وجود پیچیدگی‌های فراوان آن، بسیاری از سازمان‌ها را وادار به اتخاذ روش‌های غیر علمی و ناکارآمد کرده می باشد. از این رو پرداختن به موضوع ارزش‌گذاری دانش فنی و مطالعه عوامل موثر بر تعیین ارزش آن امری ضروری می­نماید.

۱-۲٫   فرضیه های پژوهش

فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی می باشد که تأیید یا رد آن بایستی براساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش، آزمایش شود. به عبارت ساده‌تر فرضیه جمله‌ای می باشد که انتظارات محقق را در زمینه ارتباط بین متغیرها اظهار می‌کند. بر این اساس فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از:

  • فرضیه ۱٫ عوامل ذاتی و فنی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر می باشد.
  • فرضیه ۲٫ عوامل رقابت­افزا، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر می باشد.
  • فرضیه ۳٫ عوامل عملکردی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر می باشد.

۱-۳٫   الگوی پژوهش

الگوی پژوهش، به الگویی گفته می‌شود که محقق برای اظهار پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها به صورتی که بتوان از روی اطلاعات و داده‌های پژوهش را تجزیه و تحلیل کرد، تدوین و ارایه می‌کند (عزتی, ۱۳۸۹). الگوی این پژوهش مطابق ‏شکل (۱-۱) ارایه شده می باشد.

۱-۱٫   اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن

در دنیای در حال تغییر کنونی، منبع اصلی اقتصاد دیگر سرمایه، منابع طبیعی و کار محسوب نمی‌شود بلکه منبع اصلی اقتصادی در این جامعه دارایی‌های فکری و دانش می باشد. ظهور این پدیده منجر به تغییر پارادایم اقتصادی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی شده می باشد (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). نتیجۀ این پارادایم این می باشد که در عصر حاظر محصولات و سازمان‌ها بر اساس دانش زندگی کرده و می‌میرند. موفق‌ترین سازمان‌ها در این اقتصاد، آن‌هایی هستند که از این دارایی‌های نامشهود به نحو بهتر و سریع‌تری استفاده می‌کنند (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). یکی از انواع این دارایی‌ها دانش فنی می باشد. دانش فنی به عنوان پیکرۀ دانشی از جنس فنی که امکان ساخت محصولات را فراهم می‌سازد (دره‌‌شیری و شاکری, ۱۳۹۰) در صنایع راهبردی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع خلق ارزش به شمار می‌آید. از این رو ارزش گذاری این دارایی در این سازمان ها ضمن تعیین درجۀ اهمیت آن منجر به ایجاد ظرفیت مناسبی را برای کنترل و مدیریت این دارایی ها فراهم می‌آورد. در زمینه ارزش‌گذاری دانش فنی به دلیل وجود پیچیدگی‌های فراوان آن، بسیاری از سازمان‌ها را وادار به اتخاذ روش‌های غیر علمی و ناکارآمد کرده می باشد. از این رو پرداختن به موضوع ارزش‌گذاری دانش فنی و مطالعه عوامل موثر بر تعیین ارزش آن امری ضروری می­نماید.

۱-۲٫   فرضیه های پژوهش

فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی می باشد که تأیید یا رد آن بایستی براساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش، آزمایش شود. به عبارت ساده‌تر فرضیه جمله‌ای می باشد که انتظارات محقق را در زمینه ارتباط بین متغیرها اظهار می‌کند. بر این اساس فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از:

  • فرضیه ۱٫ عوامل ذاتی و فنی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر می باشد.
  • فرضیه ۲٫ عوامل رقابت­افزا، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر می باشد.
  • فرضیه ۳٫ عوامل عملکردی، بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور موثر می باشد.

۱-۳٫   الگوی پژوهش

الگوی پژوهش، به الگویی گفته می‌شود که محقق برای اظهار پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها به صورتی که بتوان از روی اطلاعات و داده‌های پژوهش را تجزیه و تحلیل کرد، تدوین و ارایه می‌کند (عزتی, ۱۳۸۹). الگوی این پژوهش مطابق ‏شکل (۱-۱) ارایه شده می باشد.

 

عوامل عملکردی
عوامل رقابت­افزا
عوامل ذاتی و فنی
ارزش­گذاری دانش­فنی
H1
H2
H3
  • الگوی پژوهش

۱-۴٫   تعاریف متغیرهای پژوهش

مطابق مدل پژوهش متغیرهای اصلی در این پژوهش عبارتند از:

  • متغیر وابسته: ارزش­گذاری دانش­فنی
  • متغیرهای مستقل: عوامل ذاتی و فنی، عوامل رقابت­افزا، عوامل عملکردی

۱-۶-۱٫ ارزش­گذاری دانش­فنی: عبارت می باشد از سنجش ارزش دانش فنی از طریق معیارهایی با مقیاس مقداری[۱] به مقصود بازنمایی میزان سودمندی و مطلوبیت این دانش در سازمان.

۱-۶-۲٫ عوامل ذاتی و فنی: عواملی هستند که به ماهیت خود دانش فنی مربوط می­شوند. این عوامل عبارتند از: میزان بومی بودن دانش­فنی، میزان بدیع بودن دانش­فنی، میزان اعتبار دانش­فنی، زیرساختی بودن دانش­فنی، کاهش وابستگی و سطح مستندسازی.

۱-۶-۳٫ عوامل رقابت­افزا: عواملی هستند که با در نظر داشتن میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار می باشد. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر ایجاد توانمندی برای کسب مزیت رقابتی، میزان ارتباط دانش فنی با شایستگی‌های محوری سازمان، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش نرخ نوآوری، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش بهره‌وری، میزان تأثیر دانش فنی بر خلق محصولات جدید، میزان تأثیر دانش فنی بر رقابتی­شدن قیمت محصولات، میزان تقلیدناپذیری دانش فنی که منجر به ایجاد توان رقابتی می­شود و مزیت دانش فنی نسبت به انواع مشابه آن که منجر به ایجاد توان رقابتی می­شود.

۱-۶-۴٫ عوامل عملکردی: عواملی هستند که با در نظر داشتن میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار می باشد. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش ریسک­های تولیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود کیفیت محصولات کلیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمان ارایه محصولات به بازار، میزان تأثیر دانش فنی بر سودآوری و میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش هزینه‌های تولید.

[۱] .Value scale

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک