اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهدف اصلی

 1. شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 2. مطالعه ارتباط عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 3. مطالعه ارتباط عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 4. مطالعه ارتباط عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 5. مطالعه ارتباط ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود

۱-۴-۲- اهداف فرعی

 1. مطالعه ارتباط حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 2. مطالعه ارتباط ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 3. مطالعه ارتباط خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 4. مطالعه ارتباط سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 5. مطالعه ارتباط گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 6. مطالعه ارتباط تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 7. مطالعه ارتباط عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود.
 8. مطالعه ارتباط توجه مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 9. مطالعه ارتباط سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 10. مطالعه ارتباط سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود

۱-۵ – سوالات پژوهش

۱-۵-۱- سوال اصلی

 • آیا بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.؟
 • آیا بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 • آیا بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 • آیا بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟

۱-۵-۲- سوالات فرعی

 1. آیا بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 2. آیا بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 3. آیا بین خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 4. آیا بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 5. آیا بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 6. آیا بین تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 7. آیا بین عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 8. آیا بین توجه مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 9. آیا بین سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟
 10. آیا بین سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست؟

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک