– اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش « شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش (براساس چرخه مدیریت دانش)در بین کارمندان شرکت لینا» می‌باشد.

۱-۳-۲- اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  1. شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و خلق دانش
  2. شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و سازماندهی دانش
  3. شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تبادل دانش
  4. شناسایی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و بکارگیری دانش

۱-۴- فرضیه های پژوهش

۱-۴-۱-فرضیه های اصلی

فرضیه اصلی این پژوهش را چنین در نظر می‌گیریم که « بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش (براساس چرخه مدیریت دانش) در بین کارمندان  شرکت لینا ارتباط هست».

۱-۴-۲-فرضیه های اخص

فرضیه‌های اخص در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از:

  1. بین رهبری تحول آفرین و خلق دانش ارتباط هست.
  2. بین رهبری تحول آفرین و سازماندهی دانش ارتباط هست.
  3. بین رهبری تحول آفرین و تبادل دانش ارتباط هست.
  4. بین رهبری تحول آفرین و بکارگیری دانش ارتباط هست.

۱-۵-  قلمرو پژوهش

۱-۵-۱-قلمرو موضوعی

این پژوهش از نظر قلمرو موضوعی به رهبری تحول آفرین و فرایند مدیریت دانش و ارتباط بین آن‌ها می­پردازد

۱-۵-۲- قلمرو مکانی

پژوهش حاضر در شرکت لینا نیک انجام می گیرد.

۱-۵-۳- قلمرو زمانی

داده های این پژوهش مربوط به دوره زمانی اردیبهشت ۱۳۹۳ تا مهر ماه ۱۳۹۳ خواهد بود.

 

۱-۶-  روش شناسی پژوهش

۱-۶-۱- نوع پژوهش از نظر هدف:

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه­ها، قانون­مندی­ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می­گیرند. (خاکی، ۱۳۷۹،۱۴۲). این پژوهش از آن جهت کاربردی می باشد که سازمان های مورد مطالعه می توانند از نتایج به دست آمده از رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش استفاده کنند. پژوهش حاضر به لحاظ آنکه به مطالعه داده های مرتبط با برهه ای (دوره ای) از زمان می پردازد، مقطعی می باشد.

۱-۶-۲- نوع پژوهش از نظر روش:

این پژوهش از نظرنوع، توصیفی، همبستگی و میدانی می باشد. توصیفی از این جهت که تصویری از وضع موجود را ارایه می دهد. به توصیف منظم و نظام­دار وضعیت فعلی آن می­پردازد. پیمایشی از این جهت که داده­های مورد نظر از طریق نمونه­گیری یا سرشماری از جامعه برای مطالعه توزیع ویژگی­های آماری گردآوری می­شود (حافظ نیا، ۱۳۸۳،۱۱۵). همچنین به دلیل اینکه ارتباط متغیر مستقل ” رهبری تحول آفرین ” با متغیر وابسته ” مدیریت دانش” مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، لذا این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی می باشد. در این نوع پژوهش ارتباط میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می شود.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید