مدل پژوهش

توجه کلی در ارزیابی عملکرد واحدها آن می باشد که کاهش میزان ورودی و افزایش مقدار خروجی موجب بهبود عملکرد و بهترین کارکرد می شود. مدل هایی مانند CCR وBCC  بر این مبنا استوارند. اما در اقدام بایستی توجه داشت که سازمان ها همواره به دنبال حداکثر کردن خروجی و حداقل کردن ورودی نیستند، زیرا خروجی ها و ورودی ها می توانند مطلوب و یا نامطلوب باشند. برای مثال تعداد کالاهای معیوب یک خروجی نامطلوب می باشد که برای بهبود عملکرد بایستی کاهش داده شوند. مدل های با نهاده ها و ستانده های نامطلوب وظیفه در نظر گرفتن این شرایط را به عهده گرفته اند (مهرگان، ۱۳۹۱،ص۱۳۴).

اگر  نشان دهنده خروجی مطلوب و  نمایانگر خروجی نامطلوب باشـد، خواهان افزایش   و کاهش   برای بهبود عملکرد می باشیم. با وجود این، در مدل های پوششی خروجی محور با  بازده متغیر هر دو خروجی مطلوب و نامطلوب به مقصود بهبود عملکرد افزایش داده می شوند به این شکل که به مقصود افزایش خروجی مطلوب و کاهش خروجی نامطلوب آغاز تمامی خروجی های نامطلوب را در (۱-) ضرب و سپس ماکزیمم خروجی نامطلوب بعلاوه یک را به تمامی خروجی های نامطلوب منفی اضافه می کنیم، تا مقدار آنها مثبت شوند به گونه ای که ارتباط زیر را داشته باشیم :

 

مقدا  را می توان از ارتباط ۱+ =max   به دست آورد:

 

Max Z=h

 = تعداد ورودی iتعداد خروجی    = r

 تعداد واحدهای تصمیم = j

 

 

St:                                              

   h  

   h  

 

=۱             

                               j=1,2,…n                             ۰      

 

مدل(۱-۱): مدل با  خروجی نامطلوب (مهرگان ۱۳۹۱،ص۱۳۴)

 

مسئله اصلی پژوهش این می باشد که چگونه می توان برای نمایندگی های بیمه فرآیندی را جهت سنجش کاراییDMU ها طراحی نمود که از درجه اعتبار بالایی برخوردار باشد و قابلیت تعمیم داشته باشد.

 

۱-۶- تعریف متغیرهای پیشنهادی پژوهش

به مقصود ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه در این پژوهش، آغاز شاخص های دارای اهمیت شناسایی شده و برای تحلیل ورودی خروجی های زیر انتخاب شدند.

 

ورودی ها :

  • هزینه های پرسنلی : شامل پرداخت  هر گونه وجه به عنوان حقوق و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، حق بیمه درمان تکمیلی توسط نمایندگان به پرسنل شاغل در دفاترشان، می باشد.
  • هزینه های عملیاتی: شامل هزینه های عمومی دفاتر نمایندگی به غیر از هزینه پرسنلی می باشد که می تواند در برگیرنده هزینه های پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز و اجاره دفتر نمایندگی، مالیات پرداختی به اداره دارایی، هزینه ایاب و ذهاب، خرید ملزومات اداری جهت صدور بیمه نامه، تعمیر ونگهداری و تجهیز سیستم های الکترونیکی و رایانه و هزینه تبلیغات و بازاریابی و … باشد.

 

خروجی مطلوب :

  • حق بیمه دریافتی : حق بیمه صادره توسط نمایندگی می باشد. مقصود از حق بیمه وجهی می باشد که اشخاص در قبال بیمه نامه به نماینده پرداخت نموده و نماینده بیمه نامه مورد درخواست مشتری را در دفتر نمایندگی و با کد صدور یا شناسایی خودش که برای هر نماینده ای متفاوت می باشد، صادر می نمایند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک