۱- ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

پژوهشگران (برای مثال، بار – ان، ۲۰۰۰ ) بر این عقیده اند که بین هوش هیجانی و عملکرد موثر در انطباق با حوادث روزمره زندگی پیوند و ارتباط هست. هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان سلامت روان و هیجان می باشد. علیرغم دیدگاههای اولیه، نگاه واقع بینانه به ماهیت بشر نشان می دهد که بشر نه منطق صرف می باشد و نه احساس (هیجان) صرف، بلکه ترکیبی از هر دو می باشد. پس توانایی شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیت های هیجانی و منطقی بستگی دارد (سالووی و مایر ۲۰۰۱ ؛ به نقل از بار – ان، ۲۰۰۰).

سال­هاست روان شناسان درصدد هستند به این سئوال پاسخ دهند که چرا بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر از سلامت روانی بهتری برخوردارند. یا چرا بعضی نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند؟ و چه عواملی این تفاوت ها را رقم می زند؟ پاسخ به این سئوالات بر لزوم مطالعه عواملی که تصور می شود موفقیت افراد تبیین کند، مهارت های هیجانی تأکید دارد به سرعت روشن شد که کلید تعیین و پیش بینی موفقیت و کام یابی تنها هوش شناختی نیست (بار – ان، ۲۰۰۰).

لذا با در نظر داشتن اهمیت جنبه های کارکردی هیجان در سلامت جسمی و روانی بشر مطالعه و مطالعه این سازه و تأثیر آن در سلامت روان مهم و سودمند می باشد.

در مسیر تحولات زندگی اهمیت هوش هیجانی به عنوان یک عامل برای سازگاری مناسب با تحولات ،بیشتر مشخص شده می باشد. هوش هیجانی به فرد در جهت شناخت احساسات خود و دیگران ،مهارت کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران وحس مسئولیت پذیری در مقابل وظایف کمک می کند (بخشی سورشجانی،۱۳۸۷). کوشش در جهت صنعتی شدن وگسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های جدید برای زندگی می باشد اثر معکوس بر سلامت بشر گذاشته می باشد و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده می باشد. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه می باشد. مقوله ای که هرچند تازه نیست اما از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه شده می باشد. با در نظر داشتن شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت کوشش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می شود. مهمترین مساله در این ارتباط پیشگیری از مسایلی می باشد که باعث می شود سلامت روان افراد جامعه مختل شود و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد.

 

متن کامل پایان نامه