• اهداف پژوهش

براساس مطالب عنوان شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل می باشد. پس شش هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش میزان هوش هیجانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.
  • سنجش میزان ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.
  • سنجش میزان تمایل به ترک شغل کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.
  • تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.
  • تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.
  • تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.
  • تعیین میانجی­گری عدالت سازمانی در ارتباط بین هوش هیجانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.

 

  • سوالات پژوهش

۱-آیا هوش هیجانی با ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان ارتباط دارد؟

۲-آیا هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان ارتباط دارد؟

۳-آیا ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان ارتباط دارد؟

۴-آیا عدالت سازمانی ارتباط بین هوش هیجانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان را میانجی­گری می­کند؟

 

  • چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چارچوب شبکه­ای می باشد منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه، مشاهده و مطالعه پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛۹۴:۱۳۸۱). انتظار می­رود کارکنانی که هوش هیجانی بالایی دارند سطوح بالاتری از رضایت شغلی را نشان دهند. در نتیجه محققان نشان دادند که کارکنان با هوش هیجانی بالاتر تمایل کمتری به ترک شغل دارند در حالیکه کارکنان با هوش هیجانی پایین تر تمایل بیشتر به ترک شغل دارند. توجیه دیگر برای همبستگی منفی بین هوش هیجانی و ترک شغل  مربوط به درک عدالت سازمانی در میان کارکنان با هوش هیجانی متفاوت ناشی می­شود. با در نظر داشتن اینکه افراد با هوش هیجانی  عدالت بیشتری را درک می­کنند و دارای روابط بهتری با سرپرستان هستند منطقی می باشد تا فرض کنیم چنین کارکنانی با احتمال کمتری به فکر ترک شغل هستند. میسلر در سال ۲۰۱۳ در مقاله­ای با عنوان مطالعه اکتشافی ارتباط بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی درک­شده و نیت ترک شغل اظهار کرد که هوش هیجانی  از مهمترین عواملی می باشد که با تمایل کمتر به ترک شغل ارتباط دارد .وی معتقد می باشد که برای ترک کمتر کارکنان از سازمان می­توان از عدالت در سازمان استفاده کرد(میزلر، ۲۰۱۳). با در نظر داشتن مطالب مطرح شده مدل پژوهش در شکل(۱-۱) نشان داده شده می باشد:

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک