ـ۷فرضیات پژوهش

  1. بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست.
  2. بین سطح مشارکت انفرادی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست.
  3. بین سطح مشارکت اجتماعی واعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست.
  4. بین سطح مشارکت اقتصادی/استراتژیک و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست..

 

۱ـ۸  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱ـ۸ـ۱متغیر وابسته

اعتماد

اعتماد، به میزان آسیب­پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته می­شود.

برای سنجش اعتماد از طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه یو و کاناواتاناچایی(۲۰۰۲) استفاده شده می باشد و سوالات ۲۹ تا ۴۰ پرسشنامه مربوط به متغییر اعتماد می باشد.

 

۱ـ۸ـ۲متغیر مستقل

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی یعنی مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، دعوت از همه افراد به تفکر راهبردی و قبول مسئولیت فردی در قبال کیفیت کار و تولید ، حکایت و پاداش دادن به رفتار کارکنان که ارباب رجوع را راضی و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.(فیضی و همکاران،۱۳۸۹، ۱۰۷)

شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک  میباشد.

۱ـ۸ـ۲ـ۱ مشارکت در زمینه اجتماعی :

مقصود ار مشارکت اجتماعی ، نوع توجه افراد در خصوص میزان مشارکت در تقسیم کار میان کارکنان ، مشارکت فعالانه در برنامه ریزی فعالیت های کاری و یافتن راهکارهای مؤثر درمشکلات کاری مرتبط میباشد.( شادمان،۱۳۸۷، ۶ )این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

۱ـ۸ـ۲ـ۲مشارکت انفرادی

نوع توجه افراد در خصوص میزان مشارکت آن ها در حل و فصل اختلافات کاری ، جابه جایی و ارتقاء از واحد کاری به واحد دیگر و یا پست های بالاتر می باشد..( شادمان،۱۳۸۷، ۷ )این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

۱ـ۸ـ۲ـ۲مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک

توجه افراد در خصوص میزان مشارکت آن ها در فعالیت هایی می باشد که جنبه اقتصادی /استراتژیک دارد که در اینجا فعالیت های مانند نفوذ در خریداری ، تجهیزات مورد نیاز ، فرایند های سازمانی  مجدد،شرکت وتنظیم برنامه برنامه های آموزشی ، انتخاب مدیر واحد ، تدوین خط مشی های کاری تخصیص بودجه و طرح ها و برنامه های اینده سازمان مورد نظر می باشد..( شادمان،۱۳۸۷،۷)این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

 

۱ـ۹  قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار از موضوعاتی می باشد که در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی علم مدیریت قرار دارد.

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در محدوده زمانی شهریور ماه سال ۱۳۹۲ لغایت بهمن ماه ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

قلمرو مکانی: محدوده مکانی این پژوهش در ادارات امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید