.نوع روش پژوهش

با در نظر داشتن اینکه هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد لذا نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی پیرسون می باشد.

زیرا دراین پژوهش متغیرها انتخاب، مشاهده و اندازه گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش پژوهش، توصیفی میباشد و زیرا نتایج حاصل از آن برای صنایع پذیرفته شده در بورس  بکار می رود پس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد.

 

 

 

 

 

۶-۱٫چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و مطالعه ادبیات موضوع (پیشینه پژوهش) فراهم آمده می باشد. (خاکی، ۱۳۸۷)

شکل ۱-۱ توجه کلی از وابستگی های مفروض در این پژوهش را که شامل روابط میان ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد، نشان می دهد.

شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی پژوهش(ملکیان،۱۳۸۹)

 

۷-۱٫فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

فرضیه اصلی:

بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس ارتباط معنا داری هست.

فرضیات فرعی:

  • بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس ارتباط معناداری هست.
  • بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس ارتباط معناداری هست.
  • بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس ارتباط معناداری هست.

 

۸-۱ .قلمرو پژوهش

گستره این پژوهش در سه قلمرو موضوعی،زمانی، و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی: مطالعه ارتباط بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، شامل شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس می باشد.

قلمرو زمانی: مطالعه در مورد پژوهش و جمع آوری داده ها و اطلاعات در بازه زمانی ۵ ساله (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) صورت گرفته می باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک