) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به مطالعه ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیم که خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می شود.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد شد

ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران، سطح تحصیلات، تاثیر زبان خارجی می باشد که به مطالعه هر یک از آنها می پردازیم.

سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات می باشد.اگرچه ورا و آرتگان[۱](۲۰۰۵)در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[۲](۲۰۰۳)پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی هست.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران می باشد.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که در ارتباط با رشد و توسعه باشد،بر می گزینند.صادرات نیاز به انرژی قابل ملاحظه ای دارد که تصمیم گیرندگان آن نیز جوان هستند.ممکن می باشد اینگونه درک شود که مدیران مسن تر به امنیت در کار اهمیت بیشتری می دهند و کمتر گرایش به ریسک در صادرات دارند. علاوه بر آن، آنها بیشتر به بازارهای بین المللی فکر می کنند و عکس العمل های مثبت در مورد مسائل بین المللی دارند. در نهایت آنها نسبت به تصمیم گیرندگان مسن تر بیشتر به کسب درآمد و فروش فکر می کنند(سرا و همکاران،۲۰۱۲).

سطح تحصیلات:تحصیلات در گروه مدیران ارشد به طور بالقوه بر عملکرد صادراتی آنها تاثیر می گذارد.همچنین موجب ارتقا و مهارتهای شناختی و توانایی هایی می شود که در محیط پیچیده بین المللی مورد نیاز می باشد.این مسئله به ویژه در توسعه صادراتی شرکت های کوچک مهم می باشد(سرا و همکاران،۲۰۱۲).

توانائی صحبت به زبان های خارجی:زبانهای خارجی در گرایش به صادرات از چندین جهت مهم می باشد.این مسئله موجب تسهیل در برقراری ارتباطات، درک فعالیتهای کسب و کار و بهبود در ارتیاطات گذشته می شود.مهارت زبانی در افراد در مرکز توسعه بازاریابی بین المللی هست.اوبن و مگگولا (۲۰۰۳) نشان دادند که ارتباط بسیار قوی بین تاثیر زبانهای خارجی و گرایش به صادرات هست.همچنین سوآرز آرتگا و آلما ورا(۲۰۰۵)[۳] دریافتند که مدیرانی که قادر به صحبت کردن به زبان های خارجی هستند بیشتر درگیر صادرات می شوند.در برقراری ارتباطات بین المللی، اجتناب از سوء تفاهم ها بسیار ضروری می باشد.سرا و همکاران،۲۰۱۲)

ویژگی های ذهنی: بعد از اظهار ویژگیهای عینی در مدیران، اکنون به اظهار ویژگی های ذهنی و تاثیر آن بر گرایش به صادرات خواهیم پرداخت.علی رغم اندازه گیری سخت و مشکل ویژگی های ذهنی،آنها اهمیت کمی ندارند.

ریسک پذیری:درک  و در نظر داشتن ریسک در گرایش به صادرات یکی از مهمترین عوامل می باشد.در شرکت های کوچک و متوسط[۴] اغلب ریسک زیادی برای صادرات درک می شودبا در نظر داشتن فقدان اطلاعات مناسب در بازار و فقدان منابع مالی، ریسک پذیری شرکت ها اهمیت زیادی می یابند.اوبن و مگگولا (۲۰۰۳)دریافتند که مدیرانی که بیشتر به ریسک گرایش دارند، بیشتر صادرات انجام می دهند.از این رو شرکت های کوچک و متوسط را می توان از دیدگاه ریسک پذیری طبقه بندی کرد.شرکت هایی که در زمینه ی صادرات توسعه می یابند، بیشتر درگیر ریسک می شوند (سرا و همکاران،۲۰۱۲).

هزینه های درک شده:وروال و دانکر (۲۰۰۲)[۵] اهمیت فروش و انتقال هزینه ها را اظهار کردند که تاثیر دارایی ها تعیین کننده ی فعالیتهای صادراتی می باشد.کسب و کار بین المللی در ارتباط با افزایش در هزینه هاست و آنها بایستی متکی به تصمیم گیرندگان خود باشند.علاوه بر هزینه های ثابت و متغیر در تولید محصولات، هزینه های انتقال، تعرفه، مدیریت و در بعضی از اوقات هزین های نصب و مونتاژ هست (سرا و همکاران،۲۰۱۲).

مزایای درک شده:آرتگا و ورا (۲۰۰۵)[۶] دریافتند که در صنایع آبجو سازی اسپانیا،گرایش شرکت ها به صادرات در ارتباط با درک مدیران آنها از مزایای بازار می باشد، در این صورت ممکن می باشد صادرات بهبود یابد.به طور ویژه، در فرایند بین المللی، تصمیم گیرندگان به صادرات به عنوان ابزاری برای کسب سود می نگرند. هنوز انتظارات مدیران بایستی ریسک ایجاد شده را جبران کند.انتظار ایجاد سود بایستی عدم اطمینان و ریسک کسب و کار را جبران کند.جهانی سازی در بر گیرنده ی مسافتهای بیشتر، پیچیدگی و عوامل جدید بیشتر می شود (سرا و همکاران،۲۰۱۲).

تعهد:تعهد به صادرات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.گاهی اوقات در بر گیرنده زمان و تلاشی می باشد که صرف می شود.تعهد به صادرات ممکن می باشد در تخصیص منابع سنجیده شود.برای این مقصود منابع به طور استراتژیکی بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد(سرا و همکاران،۲۰۱۲).

[۱] Alema-vera & Suarez-Artegan

[۲] Obben & Magagula

[۳] Arteaga & alma Vera

[۴] SMEs

[۵] Vewaal & Danker

[۶] Vera & Artega

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک