متغیرهای مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت می باشد که بعد از انتخای توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود (خاکی،۱۳۸۷).

متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از:

۱)ویژگی های شرکت شامل:

اندازه شرکت،مزیت رقابتی محصول،استفاده از تکنولوژی

۲)ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان شامل:

سن،سطح تحصیلات،توانایی صحبت به زبانهای خارجی

۳)ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان شامل:

تمایل به ریسک،درک هزینه ها،درک مزیت محصول،تعهد

۱-۸-۲)متغیر وابسته

متغیر وابسته، متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد به عبارت دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در غالب یک مساله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.با تجزیه وتحلیل متغیر وابسته،

با شناسایی عوامل موثر بر آن،می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت (خاکی،۱۳۸۷).

در این پژوهش گرایش به صادرات متغیر وابسته می باشد.

۱-۹)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم، بطوریکه آن مفهوم قابل اندازه گیری شود از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران،۱۳۹۰).

۱-۹-۱)تعریف مفهومی

۱-۹-۱-۱) صادرات و گرایش به صادرات:صادرات عبارت می باشد از اقدام خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور.

در مورد تعریف قدیمی صادرات می توان گفت:صرفا فروش محصولات در بازارهای خارج از کشور.حال آنکه در مورد تعریف امروزی صادرات می توان گفت :اختصاص و کوشش برای فروش مستمر قسمت معینی از محصول یا تولیدات با صفات، ویژگی ها وقیمت مورد انتظار مشتریان بالقوه در بازارهای خارج از کشور یعنی حتی صادرات را می توان مکانیزمی برای تحقق شعار مشتری یابی بین المللی دانست و آن مجموعه ای می باشد از تلاشهایی که برای حفظ مشتریان فعلی،فراخوانی مشتریان گذشته، جلب وفلدلری آنها و همچنین جذب مشتریان جدید انجام شود.یعنی مشتری جدید می تواند حتی خلق مشتری جدید باشد و نه الزاما جذب مشتریان رقیب.

و گرایش به صادرات تمایل و میل قلبی برای ادامه صادرات می باشد.

 

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک