اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشد که می توان اهداف فرعی زیر را نیز برای آن اظهار نمود:

مطالعه و شناخت ارتباط بین ویژگی های شرکتی بر روی گرایش به صادرات در شرکتهای استان

مطالعه و شناخت ارتباط بین خصوصیات تصمیم گیرندگان  و گرایش به صادرات در شرکت های استان گیلان

کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران دولتی در استان جهت شناخت عوامل موثر بر توسعه صادرات

۱-۴-۱) اهداف علمی:

 

۱-سنجش میزان ارتباط اندازه شرکت با گرایش به صادرات

۲-سنجش میزان ارتباط مزیت رقابتی با گرایش به صادرات

۳-سنجش میزان ارتباط تکنولوژی مورد استفاده شرکت با گرایش به صادرات

۴-سنجش میزان ارتباط سن مدیران با گرایش به صادرات

۵-سنجش میزان ارتباط سطح تحصیلات مدیران با گرایش به صادرات

۶-سنجش میزان ارتباط میزان توانایی صحبت به زبانهای خارجی در مدیران با گرایش به صادرات

۷-سنجش میزان ارتباط تمایل به ریسک با گرایش به صادرات

۸-سنجش میزان ارتباط هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات

۹-سنجش میزان ارتباط هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات

۱۰-سنجش میزان درک مزیت محصولات با گرایش به صادرات

۱۱-سنجش میزان تعهد مدیران به صادرات شرکت با گرایش به صادرات

 

۱-۴-۲اهداف کاربردی:

از نتایج این پژوهش مدیران شرکت های صادر کننده برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به صادرات بهره خواهند برد و برای ارتقاء آن  با در نظر داشتن عوامل ذکر شده می توانند برنامه ریزی کنند.

۱-۵)چارچوب نظری پژوهش

چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.این نظریه با مطالعه سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند.در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به مقصود ایجاد پایه ی علمی برای مطالعه مسئله مورد پژوهش جایگاه اساسی داد.به طور اختصار، چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد مطالعه تأثیر دارند گفت و گو می کند.پدید آوردن چنین چهار چوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم وآنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی های موقعیتی که قرار می باشد پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم(اوما سکاران،۱۳۹۰)[۱].

بر اساس ادبیات و مبانی نظری پژوهش و نظرات سرا و همکاران عوامل موثر گرایش به صادرات شامل موارد زیر می باشد:

۱)ویژگی های شرکت شامل:

اندازه شرکت،مزیت رقابتی محصول،استفاده از تکنولوژی

۲)ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان شامل:

سن،سطح تحصیلات،توانایی صحبت به زبانهای خارجی

۳)ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان شامل:

تمایل به ریسک،درک هزینه ها،درک مزیت محصول،تعهد

 

گرایش به صادرات
ویژگی های شرکتاندازه شرکت

مزیت رقابتی محصولات

استفاده از تکنولوژی

ویژگیهای عینی تصمیم گیرندگانسن

سطح تحصیلات

توانایی صحبت به زبانهای خارجی

ویژگیهای ذهنی تصمیم گیرندگان

تمایل به ریسک

درک هزینه ها

درک مزیت محصول

تعهد

 

 

شکل شماره (۱-۱)

مدل مفهومی پایان نامه برگرفته از مدل سرا و همکاران(۲۰۱۲)

[۱] Uma Sekaran

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک