ـ۱اعتماد

در عصری که روابط بین افراد و گروه ها شکننده و به سرعت در حال تغییر می باشد، اعتماد موضوع محوری سازمان ها به مقصود مدیریت کارآمد و اثربخش پویایی های محیطی می باشد که رشد و حیات آن ها را تضمین
می نماید. با در نظر داشتن ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات محیط متلاطم، ایجاد تیم های کاری متناسب یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان ها می باشد که در واقع به معنی فرایند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان می باشد.

اعتماد ابزاری می باشد برای صرفه جویی در قدرت زیرا حضور اعتماد ،نگرانی ، شک و نیاز به مراقبت و کنترل را کاهش می دهد. اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات مداوم در تأثیر­ها و تکنولوژی­ها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیت­ها ضروری می­باشد. اعتماد می­تواند اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کند، و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار دهد (دانایی­فرد و همکاران،۱۳۸۸،۶۱). ). پس افول اعتماد در سازمان­های دولتی، یکی از مسائلی می باشد که باعث ایجاد کارکنانی بی­انگیزه و بی­تفاوت می­شود و اجرای کند برنامه­ها را سبب می­شود و همچنین سطح پایین اعتماد باعث می­شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد(قلی­پور و همکاران؛۱۳۸۸،۱۰۴)

 

۲ـ۱ـ۱ تعریف اعتماد

اعتماد یکی از مفاهیم اساسی می باشد که به راحتی توسط هر فرد درک و فهمیده می شود در عین حال تعریف و تشریح آن به طور واضح مشکل می باشد. تعاریف زیادی که از این مفهوم هست تصدیق کننده این مدعاست.

 

در زبان فارسی اعتماد مترادف با تکیه کردن ، واگذاشتن کار به کسی ، باور و اعتماد به کارگرفته می شود.

اعتماد عبارت می باشد از انتظار برآورد ه شدن نیازهای شخصی و این که می شود روی دنیا یا منابع بر آورد کننده خارجی حساب کرد . بعضی از محققان اعتماد را واگذاری منابع به ، دیگران می دانند ، با این انتظار که آنها به گونه ای اقدام خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش می یابد و دستیابی به اهداف میسر می شود..

اعتماد، به میزان آسیب­پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته می­شود. اعتماد شامل سه بُعد اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد می باشد(Sendjaya-Pekerti,2010,644).

لایان[۱] اعتماد را باوری قوی به اعتبار و صداقت و توان افراد،انتظاری مطمئن و اتکا به ادعا یا اظهار نظر دیگران بدون آزمون آن می داند.(علی پور ،زاهدیو شیانی،۱۳۸۸، ۱۱۱)

شاو[۲]اعتماد را به اعتقاد داشتن به دیگران تعریف می کند ، زیرا برای رسیدن به خواسته های خود وابسته به دیگران هستیم.

چارلتون می گوید که رهبران به کارکنان اعتماد می کنند تا کارها انجام داده شود و رهبران بایستی گفتارشان همسان با کردارشان.

نیوتن  اعتماد را این باور  در فرد تعریف می کند که دیگران ، در بدترین شرایط ، آگاهانه و عامدانه آسیبی به او نمی رساند ، و در بهترین شرایط به نفع او اقدام می کنند.

بعضی از نویسندگان اظهار می کنند که اعتماد از توجه عمومی افراد و میل به دیگران منشاء می گیرد روتر[۳] مفهوم اعتماد بین فردی  را به عنوان یک انتظار، که یک فرد از فرد دیگر دارد عنوان می کند و آن را معادل قولی که یک فرد از فرد دیگر می گیرد می داند که بر آن اساس  به آن فرد اعتماد می کند . واتر اظهار می کند که بعضی چیزها مانند یک رفتار شخصی می باشد که فرد در یک موقعیت آزاد انجام می دهد و گاهی آن را انجام نمی دهد.

بسیاری از محققان معتقدند اعتماد به طور کلی اطمینان و خوش بینی نسبت به وقوع حوادث و یا اطمینان داشتن به دیگران بدون علت های اجباری می باشد.(نادی و همکاران،۱۳۹۰،۲)

در واقع اعتماد باور به این امر می باشد که دیگران همان کاری را انجام می دهند که ما از آن ها انتظار داریم ، بدون اینکه آن ها تحت نظارت باشد(Lewis,2007)

اعتماد به طور کلی پذیرفتن دیگران در ارتباط با مصالح فرد می باشد . انتظار به رفتار مفید داشتن از دیگران یا دست کم مضر نبودن کنش آنها برای مصالح و منافع اعتماد کنند.(علی پور و همکاران ،۱۳۸۸، ۱۱۱)

وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمان­ها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور در کارکنان،کاهش مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها(پناهی؛۱۳۸۹،۱۰۳)،عدم تحقق اهداف و استراتژی‌ها شده و به طورکلی تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی خواهد گذاشت(قربانی و باب­الحوائجی؛۱۳۹۱،۳).

[۱]Lyon, Ferqus

[۲]shaw

۱٫Rotter

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید