دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بر عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» پرداخت. در این پژوهش تأثیر برون سپاری در سه سطح کل، وظیفه می باشد. در این پژوهش هدف، مطالعه تأثیر برون سپاری بر کمیت، کیفیت، کارآیی و اثربخشی فعالیت های کتابداری بوده می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان کتابخانه ملی در ادارات کل پردازش، فراهم آوری، اطلاع رسانی و مالی می باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش‌نامه می باشد. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی استفاده گردیده می باشد و با در نظر داشتن مقدار تی محاسبه شده، اختلاف بین میانگین محاسبه شده و میانگین مقایسه شده، مشخص گردید که برون سپاری در حد کمی در اثربخشی و کیفیت فعالیت ها تأثیر داشته و همچنین در حد متوسطی بر کمیت و کارآیی فعالیت ها تأثیر داشته می باشد و به طور کلی برون سپاری فعالیت های کتابداری در حد کمی در بهبود عملکرد کتابخانه ملی مؤثر بوده می باشد.

2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور

لیبی و کودل[1] (1997) مقاله ای با عنوان «مطالعه برون سپاری فهرست نویسی در کتابخانه های دانشگاهی»  میزان موفقیت برون سپاری فهرست نویسی در کتابخانه های دانشگاهی را انجام داده می باشد. معیارهای اصلی وی در این پژوهش شامل عوامل مؤثر در برون سپاری، علت های کتابخانه ها برای برون سپاری و عدم آن، خدمات قابل را می توان برون‌سپاری، و چگونگی انتخاب پیمانکاران بود. نتایج حاکی از آن بود که برون سپاری فهرست نویسی در کتابخانه های دانشگاهی خیلی با قدرت صورت نمی پذیرد، اما کتابخانه هایی که برون سپاری شده اند به طور کلی از نتایج حاصل راضی هستند. وی معتقد می باشد بین حجم عناوین سالانه کتابخانه ها با تصمیم به برون سپاری ارتباط مستقیمی هست.

بال[2] (2002) در تحقیقی با عنوان «برون سپاری: تحقیقات جاری کتابخانه ها و موزه ها و آرشیوهای انگلیس» به مطالعه نمونه ای از خریداران و تأمین کنندگان پرداخته که توسط دو گروه متمرکز مورد مطالعه قرار گرفته بودند. یافته‌ها حاکی از آن بود که برون سپاری به صورت خاص در کتابخانه های عمومی و همچنین در بعضی بخش های کتابخانه‌های تخصصی مرسوم بوده و عاقلانه به نظر می رسد، همچنین این پژوهش بیانگر این می باشد که برون سپاری باعث سرعت بخشیدن به کار در کتابخانه های دانشگاهی شده و نیز برون سپاری در بعضی موزه ها و آرشیوها اجرایی شده و به نظر مفید واقع گردیده می باشد.

آیریس[3] (2003) در تحقیقی تحت عنوان «برون سپاری فهرست نویسی و تأثیر آن در کتابخانه ها» به مطالعات کنونی در زمینه کتابداری به گونه های مختلف برون سپاری و همچنین برون سپاری فهرست نویسی به و درست از آن دارند اشاره کرده و معتقد می باشد که می توان با استفاده ماهرانه از برون سپاری به توسعه و تغییر در کتابخانه ها پرداخت.

ان کیکو[4] (2010) در مقاله ای با عنوان «دخالت غیر کتابداران در فهرست نویسی: تحقیقی در سه کتابخانه دانشگاهی کشور نیجریه» پرداخته می باشد. یافته های وی نشان داد که دخالت دادن

[1] – Libby  & Caudle

[2] – Ball

[3] – Ayers

[4] – Nkiko

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه