پایان نامه رشته برق کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تاکید ویژه ی این پروژه  کوشش برای افزایش پایداری و کیفیت توان ارایه شده در شبکه قدرت مدرنی می باشد که در آن منابعی تجدید پذیر، مانند نیروگاه بادی و نیروگاه خورشیدی حضور داشته باشند. انتظار می رود تا با طراحی و بهره گیری مناسب از کنترل کننده به روش تزریق توان، تولید انرژی به صورت مناسب و منسجم مدیریت گردد و این پروسه، کمینه شدن نوسانات فرکانس را نتیجه دهد. به طوری که نوسان فرکانس[1]حول فرکانس مرجع، کمتر گردد بدون اینکه بارهای شبکه مدیریت شده و یا در آنها دخالت صورت گیرد.

 

بایستی اضافه نمود روش پیشنهادی میتواند تمام واحدهای تولیدی را کنترل کندو  هیچ گونه محدودیتی نمی پذیرد و همچنین می تواند برای چند ناحیه کنترلی [2]مختلف به کار رود ،به این شکل که این نواحی ، از طریق خطوط ارتباطی با هم مرتبط هستند و تعادل بین بار و تولید مستقر می گردد. البته این هدف زمانی تامین می گردد که اقدام کنترلی دو هدف زیر را برآورده سازد:

-1فرکانس را در مقدار برنامه ریزی شده قرار دهد.

2-توان خالص تبادلی با نواحی همسایه را به مقدار برنامه ریزی شده برساند.

[1] Frequency deviation

[2] Area control

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد