پایان نامه رشته برق تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

ایده شارژهماهنگ شده با هدف رسیدن به شارژ بهینه و بهره گیری بهینه از شبکه برای کاهش تلفات ارائه شده می باشد. اجرای این تکنیک درعمل با کنترل مستقیم شارژ خودرو، اندازه گیری هوشمند کمیت‌های ولتاژ گره و جریان شارژ و ارسال سیگنال به خودرو امکان پذیر می باشد.

برنامه بهینه سازی دراین مقاله با بهره گیری از تکنیک برنامه ریزی نمایی[1] قابل انجام گرفته می باشد. این تکنیک تابع درجه دوم از چند متغیر را که در این جا قدرت شارژرهای مربوط به خودروها می‌باشند را تحت قیود خطی بهینه می کند. با مینیمم شدن تلفات توان، صاحبان خودروها قادر به کنترل پروفایل شارژ نبوده و تنها انتخاب زمان اتمام شارژ باطریها توسط آنها تعین می گردد. معمولاً زمان انتهای شارژ را زمان مورد نیاز برای آماده بکار بودن خودرو انتخاب می‌کنند. یکی از قیود مسئله بهینه سازی، قدرت شارژر‌ها می باشد که بین صفر وچهار کیلو وات تغیر می کند و مقدار ثابتی می باشد و قید مهم دیگر اینکه باطریها بایستی در انتهای مرحله شارژ، کاملاً شارژ باشند. بهینه سازی در بازه زمانی، فصول و  ضرایب نفوذ متفاوت انجام می گردد و نتایج حاصله با شارژ کنترل نشده مقایسه می گردد.

جداول مربوط به انحراف ولتاژ و تلفات توان در حالت شارژ متناسب شده به تبیین زیر می باشد.

[1] quadratic programming

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد