برای یک آنتن با قطبیدگی خطی عملکرد آنتن ها عموماً با دو مؤلفه صفحه E و صفحه H  سنجیده می گردد. صفحه E صفحه ای می باشد که حاوی بردارهای میدان الکتریکی و در جهت حداکثر تشعشع و صفحه H صفحه ای می باشد که بردارهای میدان مغناطیسی و در جهت حداکثر تشعشع در آن قرار دارند.]11[

برای عمده آنتن ها سه نوع الگوی تشعشعی به صورت زیر تعریف می گردد.

الف- همه جهته[3]: یک آنتن بی تلف فرضی که در تمامی جهات به یک اندازه تشعشع می کند. این آنتن شکل گیری خارجی ندارد و اکثراً به عنوان یک آنتن ایده آل برای مقیاس سنجش اندازه جهت دهندگی آنتن ها به کار می رود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده