۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش

مطالعه ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم دبیرستان

۱-۴-۲- اهداف جزئی پژوهش

۱- مطالعه ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم دبیرستان.

۲- مطالعه ارتباط باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم دبیرستان.

۳- مطالعه ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر سوم دبیرستان.

۴- مطالعه ارتباط باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر سوم دبیرستان.

۵- مطالعه ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر سوم دبیرستان.

۶- مطالعه ارتباط باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر سوم دبیرستان.

۱-۵- سوالات پژوهش

۱- آیا بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم دبیرستان ارتباط هست؟

۲- آیا بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم دبیرستان ارتباط هست؟

۳- آیا بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر سوم دبیرستان ارتباط هست؟

۴- آیا بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر سوم دبیرستان ارتباط هست؟

۵- آیا بین راهبردهای  یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر سوم دبیرستان ارتباط هست؟

۶- آیا بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر سوم دبیرستان ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه