۱-۴٫ اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه ارتباط بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان (پسر و دختر) مدارس شهر بندرعباس.

اهداف جزئی

  1. مطالعه ارتباط بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق در دانش آموزان پسر مدارس شهر بندرعباس.
  2. مطالعه ارتباط بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق در دانش آموزان دختر مدارس شهر بندرعباس

۱-۵٫ فرضیه‏های پژوهش

  • بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان (پسر و دختر) ارتباط معنی­داری هست.
  • بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق در دانش آموزان پسر ارتباط معنی­داری هست.
  • بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق در دانش آموزان دختر ارتباط معنی­داری هست.

۱-۶٫ تعریف متغیرها

۱-۶-۱٫  تعاریف مفهومی

احساس تعلق: احساس تعلق فرآیندی می باشد که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می بینند. و مانند یک منبع تأثیرگذار بر روی انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک اقدام می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می شود که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته شود، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک براساس فهم و درک مشترک را افزایش می دهد( کرامر ، ۱۹۸۴).

 متن کامل پایان نامه