)نیروی انسانی پیرامون

نیروی انسانی پیرامون که شامل همکاران و مدیران مافوق می باشد. در زیر به توضیح هریک پرداخته خواهد شد:

۲-۲-۱-۱)همکاران

ارتباط، فرآیندی پویا می باشد که زیربنای بقا، رشد و تحول تمام سیستم های زنده در سازمان می باشد. ارتباط، یکی از تأثیر ها و وظایف حیاتی بشر می باشد که بشر یا سازمان با آن، ارگان های داخلی خود را با هم متصل می کند و از آن برای هم افزایی استفاده می کند (میرسپاسی، ۱۳۸۳ ، ص ۴۰۹ )ارتباط در سازمان ها ممکن می باشد جنبه های مختلفی به خود بگیرد. این که فرد با همکاران خود، ارتباط مناسب داشته و به خوبی باآن ها متناسب باشد، این که فرد از بودن در کنار همکاران خود رضایت داشته باشد،این که فرد احساس کند همکارانش انگیزه دهنده، فعال و مسئولیت پذیر هستند و در نهایت، این که ارتباطات مناسب و کمک کننده ای بین فرد و همکاران وجود داشته و وی از موقعیت و اعتبار مناسبی در میان همکاران خود برخوردار باشد، همگی عواملی هستند که موجب تقویت توجه مثبت به شغل و سازمان می شود و تحرک و پویایی فرد را در سازمان افزایش می دهد.

۲-۲-۱-۲) مدیران و مافوق:

تأثیر مدیران و مافوق در توجه های شغلی و سازمانی کارکنان، انکارناپذیر می باشد. این موضوع از سه حیث رفتاری، ویژگی های فردی و مهارت های فنی برای کارکنان حائز اهمیت می باشد. در وهله اول، کارکنان انتظار دارند مدیران، رفتار و خط مشیِ برابر و و در ادای وظایف شغلی، از حمایت و منصفانه ای با آنان داشته(Doran، ۲۰۰۷) و در ادای وظایف شغلی،از حمایت و پشتیبانی آن ها برخوردار باشند. از سوی دیگر، کارکنان انتظار دارند که مافوق آن ها از لیاقت و شایستگی و مهارت فنی و مدیریتی لازم برخوردار باشد (پرهیزکار، ۱۳۸۳ ، ص ۴۱). این که فرد احساس کند مافوق او فردی تلاشگر می باشد و برای هدایت کوشش های کاری او می کوشد، این که فرد احساس کند کوشش مدیران و مافوق در تحقق اهداف سازمان مؤثر می باشد، و این که فرد احساس کند سبک هدایت و رهبری مدیران و مافوق به گونه ای می باشد که به نظرات کارشناسی، اهمیت و در تصمیمات خود تأثیر می دهند، همگی، آثار و توجه های مثبتی از شغل و سازمان در ذهن کارکنان ایجاد خواهد کرد.

۲-۲-۲) ماهیت شغل و سازمان

ماهیت شغل و سازمان که شامل وابستگی شغلی و وابستگی سازمانی می باشد. در زیر به توضیح هریک پرداخته خواهد شد:

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید