۱-۴- اهداف پژوهش

هدف کلی : تعیین ارتباط بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱– تعیین ارتباط بین ناسازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری  دانش آموزان

۲ – تعیین ارتباط بین ناسازگاری های زناشویی با پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان

۳- تعیین توان پیش بینی ناسازگاری های زناشوییبرای مشکلات رفتاری  دانش آموزان

۴- تعیین توان پیش بینی ناسازگاری های زناشویی برای پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان

 

۱-۵- فرضیه‏های پژوهش:

فرضیه اصلی : بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط(معنادار) هست .

  • بین ناسازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری دانش آموزان ارتباط ( معنادار) هست.
  • بین ناسازگاری های زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط ( معنادار) هست.
  • مشکلات رفتاری دانش آموزان از طریق ناسازگاری زناشویی قابل پیش بینی هستند.
  • پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق ناسازگاری زناشویی قابل پیش بینی هستند.

 

متن کامل پایان نامه