اهداف پژوهش

سنجش توانمند سازی ، قصد ترک شغلی، کوشش برای خدمات، توجه شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان

سنجش ارتباط  توانمند سازی و کوشش برای خدمات در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان

سنجش ارتباط  توجه شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان

سنجش ارتباط  توجه شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان

سنجش ارتباط  توانمند سازی و توجه شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱) تعریف نظری متغیرها

توجه شغلی:

مجموعه ای از احساسات، امیال، ترسها، اعتقادات، پیش داوریها یا تمایلات دیگر می باشد که برای وارد اقدام شدن یک شخص به خاطر تجربه های گوناگون او، آمادگی های لازم را فراهم  می کند. Gawronski,2007)). توجه شغلی در این پژوهش شامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد.

توانمند سازی

توانمند سازی یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند ، پیش از انکه به آنان بگویید چه کار کنند.توانمند سازی به فرایندی اطلاق می شود که برای کارکنان انعطاف پذیری و آزادی بیشتری جهت تصمیم های کاری فراهم می کند و عقیده اصلی آن می باشد که کارکنان زمانی که به آنها مسئولیت های گسترده داده می شود به صورت خلاقانه تری واکنش نشان داده و تشویق به مشارکت میشوند و به آنها کمک می شود که از کار خود راضی باشند (Greasley,2008,P41).

قصد ترک شغلی

قصد ترک شغلی به تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود گفته می شود . قصد ترک شغلی اساساً شیوه ای از آمادگی در جهت مخالف به مسائل مختلف می باشد. این تمایلات نه به گذشته ربط دارند و نه اساساَ به زمان حال، بلکه به عنوان یک قاعده، به آینده مربوط می شوند(.(Eagly,2007

کوشش برای خدمات

به کوشش کارکنان جهت بهبود  کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها  گفته می شود(perry,2013).

 

 

 

۱-۷-۲) تعریف عملیاتی متغیرها

توانمند سازی

این متغیر با مولفه هایی مانند تمایل به حل مشکلات، دلگرمی از حل مشکلات، حل مشکلات مشتری در همان لحظه، انجام هر کاری برای حل مشکلات و تسلط به حل مشکلات و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

 

توجه نسبت به کار:

این متغیر با مولفه هایی مانند رضایت فرد از شغل خود و دلچسب بودن محیط کارو دلبستگی زیاد به محیط کار و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

قصد ترک شغلی

این متغیر با مولفه هایی مانند میزان وفاداری فرد به سازمان و علاقه به سازمان و ترک نکردن سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

کوشش برای خدمات

این متغیر با مولفه هایی مانند  کوشش برای بهبود خدمات سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

۱-۸) قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی  : قلمرو موضوعی پژوهش” حوزه مدیریت رفتار سازمانی ” می باشد و به مطالعه تأثیر توجه شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با کوشش برای خدمات و قصد ترک شغلی می پردازد.

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی پژوهش کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش شش ماه دوم سال ۱۳۹۳ می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید