پایان نامه ارتباط بین شاخص سهام و سپرده های کوتاه مدت

تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها:

هنگامی که نیاز به مطالعه رفتار چند متغیر سری زمانی باشد، لازم می باشد به ارتباطات متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه شود. اگر معادلات این الگو شامل وقفه های متغیرها نیز باشد، اصطلاحاً آن را الگوی سیستم معادلات همزمان پویا می نامند. در چنین الگوئی بعضی از متغیرها درونزا تلقی می شوند و تعدادی نیز برونزا یا از پیش تعیین شده (برونزا به علاوه درونزاهای با وقفه) هستند. قبل از بر آورد چنین الگوئی لازم می باشد اطمینان حاصل شود که معادلات این سیستم شناسا (یا دقیقا شناسا و یا فرا شناسا) هستند. آن چیز که که برای محقق کردن شرط شناسائی معمول می باشد آن می باشد که فرض شود تعدادی از متغیرهای از پیش تعیین شده تنها در بعضی از معادلات الگو وارد می شوند. بنابر این قبل از بر آورد الگوی سیستم معادلات همزمان لازم می باشد دو قدم بر داشته شود، یکی اینکه بایستی متغیرهای الگو را به دو دسته درونزا و برونزا طبقه بندی کرد و دیگری اینکه بایستی قیدهائی را بر ضرایب متغیرهای الگو اعمال کرد تا به شناسنائی الگو دست پیدا کرد. چنین تصمیماتی در هر دو مرحله معمولا به صورت اختیاری توسط محقق گرفته می شود و شدیداً از سوی سیمز (۱۹۸۰) مورد انتقاد واقع شده می باشد.

به گفته سیمز اگر واقعا بین محموعه ای از متغیرهای الگو، همزمانی هست، بایستی همه متغیرها را به چشم نگریست و پیش قضاوت در مورد اینکه کدام درونزا و کدام برونزا هستند صحیح نیست.

استفاده از الگوهای VAR دارای مزایایی به توضیح زیر می باشد:

الف- روش کار بسیار ساده می باشد و در عین حال محقق را درگیر تمیز بین متغیرهای درونزا و برونزای الگو نمی کند، زیرا به استثنا عرض از مبدا، متغیر روند و متغیرهای محازی که گاهی اوقات وارد الگو می شوند، همه متغیرها درونزا هستند.

ب- بر آورد ضرایب الگو را می توان به سادگی به کمک روش OLS انجام داد. اگر هر معادله الگو دارای تعداد متغیر های با وقفه مساوی باشد، بر آورد های روش OLS به خوبی بر آوردهای سیستمی نظیر روش OLS دو مرحله ای و روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط (SUR) می باشد.

اما، روش OLS معمول استراتژی و تنوع متغیرهای وابسته برای (STK) را اجازه نمی دهد زیرا این راه تنها وزن یا اهمیت مساوی به هر مشاهده اختصاص می دهد. با این حال، حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) چنین اطلاعاتی را صراحتاً قادر به تولید تخمین زننده می باشد که قابل اعتماد می باشد. این می باشد که در اینجا پیش بینی شده که ماتریس کوواریانس باقی مانده یک حضور قوی ناهمسانی نشان می دهد. این به انتخاب نهادینه وزن هر شرکت و همگرایی پس از یک (۱) تکرار می شود.

۹دیدگاه کلیدی بودن بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی:

این گروه از اقتصاددانان در زمینه رشد و توسعه اقتصادی معتقد به اهمیت تأثیر پول و اعتبار در فرآیند توسعه اقتصادی می‌باشند و گسترش ارتباط بازارهای مالی را برای رشد اقتصادی ضروری می دانند.

استدلال آن‌ها، این می باشد که بانک ها از طریق شناسایی و تأمین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و اجرای طرحهای ابتکاری دارند، می توانند موجب نوآوری های تکنولوژیکی شوند و خدماتی که توسط واسطه های مالی ارایه می شود از قبیل جا به جایی پس اندازها، ارزش‌گذاری پروژه ها، مدیریت ریسک ها و تسهیل مبادلات و…، برای توسعه اقتصادی ضروری هستند. همچنین، در این دیدگاه ادعا می شود که عملکرد خوب مؤسسات مالی می تواند باعث ارتقاء کارآیی کل اقتصاد، خلق گسترش نقدینگی، تحرک پس اندازها، افزایش تشکیل سرمایه، انتقال منابع از بخش های سنتی به بخشهای مدرن و همچنین ارتقای کارآفرینان این بخش ها شود.

لذا فرض اصلی صاحبان این دیدگاه، این می باشد که وجود بازارهای مالی کارآ، عرضه خدمات مالی را افزایش داده و سبب گسترش تقاضا برای بخش واقعی اقتصاد می شود و تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده توسط بخشهای مالی اقتصاد، می‌تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد کشورها را توضیح دهد. ادعای این افراد در این زمینه این می باشد که توسعه و تعمیق بازارهای مالی از طریق تأثیرات مثبت بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری، موجبات رشد اقتصادی رافراهم می‌آورند.

همچنین، توسعه و تعمیق بازارهای مالی، موجب جذب سرمایه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های مولد می شود، این امر باعث رشد اقتصادی خواهد شد و این توسعه و پیشرفت بازارهای مالی ناشی از افزایش تقاضا برای خدمات این بازارها می باشد که از رشد واقعی اقتصاد ناشی می شود.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک