پایان نامه ارتباط بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت

) مقایسه با دیگر تحقیقات

این نتایج مطابق با یافته های تحقیقاتی نظیر اوریون و باتوفو بودنار می باشد. بطور تجربی، اوریون (۱۹۹۰) و بارتوف و بودنار (۱۹۹۴) دریافتند که بین تکانه های نرخ ارز و بازده های سهام برای شرکت های آمریکایی ارتباط معنادار همزمان وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش مطابق با یافته های پژوهش صالح آبادی و فرهانیان (۱۳۸۹) و بهرامی واصلانی(۱۳۸۶)می باشد. آنان در مطالعه ارتباط میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه ای بازار اوراق بهادار تهران نشان می دهد ارتباط ایستای بازار ارز و سهام مثبت می باشد و همچنین یافته های آنان نشان می دهد که رشد نرخ ارز، افت عایدی سرمایه ای در بازار سهام را در پی دارد.

همچنین این یافته ها مخالف با پژوهش ستایش و همکارانش می باشد، ستایش و همکاران (۱۳۹۰) با مطالعه سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش بینی ریسک شرکت ها دریافتند که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری هست؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها ارتباط منفی و معناداری مستقر می باشد؛ هر چند این ارتباط در سطح ضعیف تعریف شده می باشد. همچنین نتایج پژوهش مخالف با یافته های  تاجیک و نیکو(۱۳۷۶)، می باشد. آنان دریافتند که نرخ واقعی بهره بر سطح پس انداز های مردم در بانک ها بی تاثیر می باشد.

در ادامه اختصار ای از نتایج پژوهش به همراه تفسیر هر فرضیه آورده شده می باشد.

 

جدول ۵-۱  اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر آنها

توضیحفرضیه نوع فرضیه نتیجه تفسیر
فرضیه اول و پنجم و نهم ارتباط بین شاخص سهام و حجم سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت و سود آوری مطالعه گردید. تائید شاخص سهام بر رفتار سرمایه گذاران در سوق دادن سپرده هایشان به سمت بانک ها موثر می باشد.
فرضیه دوم و سوم و فرضیه ششم و هفتم ارتباط بین نرخ های سود بانکی و سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفت. تائید با دستکاری نرخ بهره بانکی و نرخ سود سپرده بانکی کوتاه مدت و بلند مدت می توان سرمایه ها را جذب و یا دفع کرد.
فرضیه های چهارم و هشتم و دوازدهم ارتباط بین نرخ ارز آزاد و سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همجنین سودآوری مور مطالعه قرار می گیرد. عدم تائید نوسانات نرخ ارز افراد را نسبت به بازار ارز بی تفاوت کرده می باشد، به طوری که تغیرات نرخ ارز بر سطح سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری ندارد. همچنین این نوسان نرخ ارز بر سودآوری بانکهای خصوصی تاثیر معناداری نداشته می باشد.
فرضیه های دهم و یازدهم ارتباط بین نرخ  سود بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سود آوری را مورد مطالعه قرار می دهد. تائید تغییر در نرخ سود بانکی موجب تغییر در سود آوری بانک های خصوصی می شود. بدین معنا که هر اندازه نرخ سود های کوتاه مدت و یا بلند مدت بیشتر شود، سودآوری این بانک ها که معیاری از صورت های مالی آنها می باشد نیز افزایش می یابد.

 

۵-۷) بحث و نتیجه گیری

بازار ارز بعنوان مکان مبادله ارزهای مختلف سایر کشورها تأثیر اساسی را ایفا می نماید. عرضه و تقاضا در این بازار نیز به کسری یا مازاد تراز پرداخت های هرکشور در جهت ایفای تعهدات و همچنین انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد.مطالعه و تببین اثرات نرخ ارز بر شاخصهای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت  اقدام پیشگیرانه و توضیحی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابتی محسوب می شود.

بطور کلی، انتظار می رود ارتباط دوسویه بین نرخ سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین نرخ ارزآزاد و شاخص قیمت سهام با سطح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری شرکت ها مستقر باشد. از یک طرف، تغییرات نرخ بهره و ارز بر تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی اثرات مهمی خواهد داشت. تغییرات در نرخ بهره و ارز همچنین به دلیل تأثیر مستقیم بر بهای تمام شده بر سودآوری بنگاه ها اثر گذاشته، چشم انداز را برای جریان نقدی آتی، تحت تأثیر قرار می دهد.

با در نظر داشتن اهمیت موضوع نرخ سپرده های بانکی و نرخ ارز و همچنین شاخص سهام و تاثیر آنها بر سطح حجم سپرده های بانکی در سطح بین المللی و بخصوص در بین کشور های درحال توسعه، نتایج این پژوهش می­تواند هم از جهت تئوریکی و هم از جهت کاربردی مفید واقع شود. از بعد نظری، در حالی که مطالعات قبلی، موضوعات مختلف نرخ بهره و ارز را مطالعه نموده اند، به طور مقایسه­ای تحقیقات کمتری در ارتباط تاثیر متغیر های پیش گفته بر سطح سپرده های بانکی در کشورهای درحال توسعه انجام شده می باشد. مطابق مطالعه انجام شده، این مطالعه تجربی نخستین مطالعه در ایران می باشد که به مطالعه تاثیر نرخ های بهره، ارز و شاخص سهام بر رفتار سهامداران در انتخاب سطوح کوتاه مدت و یا بلند مدت سپرده بانکی در بازار سرمایه ایران می­پردازد. این مطالعه از چند جهت می­تواند به تئوری و ادبیات پژوهش در بین کشور های درحال توسعه و همچنین کشور های آسیایی کمک کند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک