۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف اصلی:

مطالعه ارتباط آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان.

۱-۴-۲- اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط آلکسی تایمیا با مولفه های سبک های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی).
  • مطالعه ارتباط تیپ شخصیتی D با مولفه های سبک های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی).
  • مطالعه تأثیر جنسیت در ارتباط با آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D و سبک‌های ابراز هیجان.

۱-۵- سؤالات پژوهش

۱-۵-۱- سؤال اصلی:

آیا بین آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) ارتباط ای هست؟

۱-۵-۲- سؤالات فرعی:

۱- آیا بین تیپ شخصیتی D با مولفه های سبک‌های ابراز هیجانی (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) ارتباط معنی داری هست؟

  • آیا بین تیپ شخصیتی D و کنترل گری در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست؟

۱-۲ آیا بین تیپ شخصیتی D و دو سو گرایی در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست؟

۲- آیا بین آلکسی تایمیا با سبک‌های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) ارتباط معنی داری هست؟

۲-۱ آیا بین آلکسی تایمیا و کنترل گری در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست؟

۲-۲ آیا بین آلکسی تایمیا و دو سو گرایی در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست؟

 

۳- آیا از نظر آلکسی تایمیا و تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجانی میان دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری هست؟

 

 متن کامل پایان نامه