۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی:

مطالعه ارتباط‌ی جهت گیری مذهبی و الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر بندرعباس

۱-۴-۲- اهداف جزیی:

– مطالعه ارتباط‌ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی در بین زوجین

– مطالعه ارتباط‌ی جهت گیری مذهبی با الگوهای ارتباطی در بین زوجین

– مطالعه ارتباط‌ی الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی در بین زوجین

۱-۵- فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول: جهت گیری مذهبی، تعارضات زناشویی در بین زوجین را پیش بینی می کند.

فرضیه دوم: بین جهت گیری مذهبی، الگوهای ارتباطی در بین زوجین را پیش بینی می کند.

فرضیه سوم: الگوهای ارتباطی، تعارضات زناشویی در بین زوجین را پیش بینی می کند.

۱-۶- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی:

جهت گیری مذهبی: مذهب سیستم سازمان یافته‌ای از باور شامل مشارکت، سنت، ارزش‌های اخلاقی، رسومات، مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ‌تر به خدا یا یک قدرت برتر می باشد. جهت گیری مذهبی به منزله‌ی مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات بشر در تمام ابعاد آن، در پرتو ارتباط بشر با خدا تعریف شده می باشد. باورهای مذهبی شیوه‌های مؤثری برای مقابله با مصائب، تجارب دردناک و نشانه‌های بیماری می باشد و همچنین در زمان مشکلات و ناراحتی‌ها بر چگونگی روابط انسانی اثر می‌گذارد (بهرامی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

متن کامل پایان نامه