1) استراتژی کنترلی تجربی

این روش بر پایه نتایج بدست آمده از اطلاعات تجربی و آزمایشگاهی می باشد وبراساس مدلهای استاتیکی سیستم می باشد. در این روش مدهای عملکردی سیستم خودرو هایبرید قابل شناسایی بوده و می توان به آسانی این روش را در اقدام پیاده سازی نمود.

2) استراتژی کنترلی مبتنی بر بهینه سازی استاتیکی

در این روش از فرض های استاتیکی و شبه استاتیکی برای مدلسازی بهره گیری شده و با بهره گیری از نقشه های بازده موتور احتراقی و سایر زیر سیستمهای نیرومحرکه رانشی خودرو ، استراتژی کنترل بنا می گردد.

3) استراتژی کنترلی مبتنی بر کنترل بهینه

این روش مبتنی بر طبیعت دینامیکی و شبه استاتیکی زیر سیستم ها بوده و بر پایه روش های برنامه ریزی دینامیکی و تئوری کنترل بهینه استوار می باشد.

4) استراتژی کنترل مبتنی بر کنترل دینامیکی

این روشها بر پایه معادلات حالت سیستم دینامیکی خودرو هایبرید برقی بنا نهاده شده می باشد و از روشهایی زیرا تئوری لیاپانوف ، کنترل تطبیقی و …  برای تحلیل پایداری سیستم بهره گیری می گردد.

5 ) استراتژی کنترل مبتنی بر روشهای هوشمند

در این روش از روشهای هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک، کنترل فازی ، شبکه عصبی و… بهره گیری می گردد. استراتژیهای هوشمند در فصل دوّم بصورت کلّی آمده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف:پایان نامه برق
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده