پایان نامه در مورد :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

توان مربوط به یک توده هوا (باد) با سرعت وزش v ، عبوری از سطع مقطع A و با چگالی ρ (تابعی از ارتفاع و دمای هوا) به صورت ارتباط 3-1خواهد بود:

(3-1)

طبق قانون Betz تنها 59 درصد از این توان از توربین بادی قابل استحصال می باشد. توان خروجی یک واحد بادی به سرعت وزش باد وابسته بوده و این وابستگی در قالب یک مشخصه که به منحنی توربین معروف می باشد اظهار می­گردد. با در نظر داشتن این مشخصه می­توان به ازای یک سرعت مشخص توان خروجی توربین باد را تعیین نمود. در این منحنی سه سرعت قابل تأمل هست: سرعت قطع پایین[1] که به ازای سرعت­های کمتر از این مقدار توان خروجی توربین صفر خواهد بود، سرعت نامی[2] که به ازای این سرعت توان خروجی توربین بادی مقدار نامی را خواهد داشت و این توان نامی در محدوده سرعت­های وزش باد بین سرعت نامی و سرعت قطع بالا مستقر خواهد بود و سرعت قطع بالا[3] که در سرعت­های بالاتر از این سرعت که برای توربین بادی خطرناک بوده و ممکن می باشد به آن آسیب برساند تولید برق متوقف شده و توان خروجی صفر خواهد بود. به ماکزیمم سرعتی که توان خروجی به ازای سرعت­های بعد از آن صفر می­گردد، سرعت قطع بالا گفته می­گردد. یک نمونه منحنی توربین در شکل 3-10 نشان داده شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: