• احتمال برنده شدن سایر بازیگران
  • هزینه حدی تولید عمومی سایر بازیگران
  • اندازه بار و تعداد شرکت کنندگان در بازار

در این مقاله شرکت کنندگان پیشنهاد قیمت دهی خود را در یک پله به بازار عرضه می کنند و مقدار بار توسط M  پله نمایش داده شده می باشد. پیشنهاد قیمت دهی سایر بازیگران به صورت عدد رندمی در بازه [c1,c2] در نظر گرفته شده می باشد و تابع چگالی احتمال آنها به صورت توزیع نرمال در نظر گرفته شده می باشد.

در مرجع[17] برای حل مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه تابع پیشنهاد قیمت ژنرتورها به صورت یک تابع خطی به صورت زیر در نظر گرفته شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف-دانلود پایان نامه
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده