فرض کنید که Lb  کسری از گشتاور ترمزی محدود شده با  لغزش باشد که در واقع سیگنال مربوط به پدال ترمز می باشد. وقتی که پدال ترمز بصورت کامل فشرده باشد، Lb=1 و هنگامی که کاملاٌ آزاد باشد Lb=0 خواهد بود. پس گشتاور ترمزی ایجاد شده از طریق پدال ترمز بصورت ارتباط (10-1) می باشد:

(10-1)                                                                                              Mb=Lb*Mbmax

Mbmax ماکزیمم گشتاور ترمزی محدود شده با لغزش می باشد.

در این حالت گشتاور تولیدی از طریق بازیافت Mbm بوده و بصورت معادله ارتباط (11-1) اظهار می گردد:

(11-1)                                                                                Mbm=Lm*Mbmmax(w)

Mbmmax (w)  ماکزیمم ظرفیت بازیافت انرژی ترمزی که تابعی از سرعت موتور می باشد.

فرض کنید Lf کسری از ماکزیمم گشتاور ترمز ناشی از اصطکاک مکانیکی باشد. در این صورت گشتاور ترمزی مربوط به اصطکاک مکانیکی (Mbf) برحسب ماکزیمم گشتاور ترمزی مربوط به اصطکاک مکانیکی (Mbfmax) بصورت ارتباط (12-1) اظهار می گردد:

(12-1)                                                                            Mbf=Lf*Mbfmax

براین اساس در این حالت نیز سه مد عملکردی برای خودرو هایبرید هست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق بررسی تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی