۱-۷ تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها   

عزت نفس :

تعریف مفهومی: عزت نفس سازه ای می باشد که بر نحوه ی ارزشیابی شخص از خود و اندازه گیری احساس وی از خود ارزشی‌اش در مقایسه با این که چگونه می باشد و آرزو دارد چگونه باشد، دلالت دارد(زانگ، ۲۰۰۵).

تعریف عملیاتی: مقصود از عزت نفس نمره ای می باشد که افراد از پاسخگویی به مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت بدست می آورند.

خلاقیت :

تعریف مفهومی: خلاقیت فرایندی روانی می باشد که منجر به حل مساله، ایده سازی، مفهوم سازی، ساختن اشکال هنری و نظریه پردازی می شود که بدیع و یکتاست (حائری زاده، ۱۳۸۱).

تعریف عملیاتی: در این مطالعه مقصود از خلاقیت نمره ای می باشد که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه خلاقیت عابدی بدست می آورند.

تعصب :

تعریف مفهومی: تعصب معادل پیش داوری و مقصود از آن نظری منفی و خصمانه نسبت به فرد یا گروهی خاص می باشد که بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست و بدون داشتن تجربه مستقیم در مورد آن فرد یا گروه، شکل گرفته باشد و بر پایه آن، قضاوت شود(صلیبی، ۱۳۸۲).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود نمره ای می باشد که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه محقق ساخته کسب می کنند، می باشد.

 

متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید