قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی، این پژوهش در زمینه عملکرد دفاتر نمایندگی تحت نظر شرکت بیمه ایران مطرح می باشد. این پژوهش به مطالعه عملکرد نمایندگی های بیمه پرداخته و کارایی هریک از آنها و علل ناکارایی آن ها را محاسبه می کند. در مورد دفاتر بیمه ناکارا، علت ناکارایی و ضعف اصلی سیستم شناسایی شده و برای هریک از آنها، یک یا ترکیبی از دفاتر بیمه به عنوان مرجع و الگو معرفی می شود.

قلمرو مکانی: این پژوهش شامل شصت نمایندگی بیمه ایران استان گیلان می باشد که میانگین کارمزد دریافتی آنان بین بیست الی هفتاد  میلیون ریال می باشد.

قلمرو زمانی: این پژوهش به مطالعه کارایی نمایندگی ها در شش ماهه ۱۳۹۳ می پردازد و عملکرد آنها را در این دوره زمانی مورد مطالعه قرار می دهد. تمامی داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت  بیمه ایران استان گیلان واقع در رشت جمع آوری شده می باشد.

 

۱-۱۰-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

  • واحد تصمیم گیری

در مدل تحلیل  پوششی داده ها، به هریک از واحدهای سازمانی تحت مطالعه یک واحد تصمیم گیری (DMU)  اطلاق می شود. یک واحد تصمیم گیری در مدل تحلیل پوششی داده ها به گونه ای انعطاف پذیر تعریف شده می باشد، و دامنه ای وسیعی از کاربردهای مختلف را در برمی گیرد. به طور کلی یک واحد تصمیم گیری به عنوان یک نهاد مستقل که مسئول تبدیل داده ها به ستاده ها بوده و کارایی آن برآورد می شود، تعریف شده می باشد. در کاربردهای مدیریتی یک واحد تصمیم گیری می تواند شامل یک بانک، واحدهای فروشگاهی، بیمارستان، مدرسه، کتابخانه عمومی، و هر نهاد مستقل دیگر باشد. برای مقایسه نسبی کارایی، گروهی از واحدهای تصمیم گیری انتخاب و با هم مقایسه می شوند (cooper,2000,p22).

 

  • کارایی :

کارایی بیانگر میزان بهره وری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان می باشد (مهرگان،۱۳۹۱،ص۳۷).

 

  • کارایی در تحلیل پوششی داده ها :

کارایی بیانگر این مفهوم می باشد که یک سازمان، به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده می باشد و به عنوان یک نسبت عموما از راه تقسیم ستاده بر نهاده محاسبه می شود.

                            = کارایی واحدj ام

 

(مهرگان۱۳۹۱،ص۳۹)

پارامترهای این مدل شامل  و  بوده و متغیرهای تصمیم شامل و  می باشد که به صورت زیر تعریف می شوند:

i: تعداد ورودی ها

r: تعداد خروجی ها

j: تعداد واحدهای تصمیم گیرنده

: وزن داده شده به ورودی i

: وزن داده شده به خروجیr

: مقدار ورودی i از واحدj

: مقدار خروجیr از واحدj

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک