اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن مطالعات و نتایج و آمارهای منتشره ازمرکز ملی بهره وری،بهره وری سازمانها اجرائی  کمتر از حد پیش بینی شده می باشد و یا تقلیل سهم رشد بهره وری از سال۱۳۷۵ از ۵/۳ به ۲/۲ در برنامه سوم توسعه تقلیل یافته می باشد(امینی،۱۳۸۹ ).  بنابر این یافته های آماری پائین بودن بهره وری را نشان می دهدکه خود می تواند وجود مشکلات را در عملکرددستگاه های اجرائی و پایین بودن انگیزه کارمندان را نشان دهد. افزایش انگیزه و تغییر توجه کارکنان و  توانمند سازی آنان می تواند کمک شایانی در بهبود عملکرد سازمان باشد .امروزه کشور به فعالیت هایی نیاز دارد که بتواند همگام با پیشرفت جهانی حرکت ، واز غافله پیشرفت و ترقی عقب نماند این مهم با کوشش مضاعف کارکنان برای بهبود کیفیت خدمات به مشتریان و مردم در سازمانها و شرکت ها تحقق می یابد و موجب بهره وری ادارات دولتی علاوه بر داده ها به ستاده ها ی حوزه کاری بایستی توجه ویزه داشته باشند ،حقایق اجتماع و نیاز های جامعه را جانشین عواطف و سطحی نگری نمایند و به یک سنجش استاندارد و مورد وفاق جامعه برای اندازه گیری عملکرد خود برسند . از مدیریت بوروکراسی به سازمانهای انعطاف پذیر روی آورند البته همه موارد در کشور ما نیاز به برنامه ریزی سیستماتیک ،داشتن افراد صادق در جامعه نیاز می باشد (علیزاده،۱۳۹۰). لازمه این امر بستر سازی فرهنگی در جامعه می باشد . در کشور و استان ما که در یک رقابت وسیع و گسترده جهانی قرار گرفته ایم ،جهت کاهش فاصله خود با دنیا بایدبتوانیم سهمی در رشد اقتصادی کشور با افزایش عملکرد موسسات دولتی داشته باشیم و عامل بهره وری در این مورد بسیار ارزشمند می باشد بطوری که با نداشتن بهره وری سرمایه افزایش که با امکانات و محدودیت های جهانی کاری بس دشوار و هدر دادن سرمایه ملی حاصل از درآمدهای نفتی می باشد .

از آنجا که رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. درواقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط می باشد(perry,2013). تعهد بالای کارکنان نسبت به سازمان و رضایت شغلی ونگرش مثبت نسبت به کار و سازمان از عوامل بسیار مهم برای بهبود عملکرد کارکنان سازمان به شمار می آیند که باعث افزایش بهره وری خواهد شد. پس ارتباط بین این متغیرها بسیار مهم بوده تا بتوان از طریق روابط بین آنها، راهکارهای لازم برای بهبود عملکرد کارکنان پیدا نمود. یکی از متغیرهایی که با توجه نسبت به کار و رضایت شغلی ارتباط دارد، تعهد سازمانی می باشد. تعهد سازمانی نوعی توجه شغلی می باشد و عبارتست از حالتی که عضو سازمان هدف های سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند، لذا در راستای تحقق اهداف سازمان تمام کوشش و کوشش خود را می نماید(پارسیان،۱۳۸۶).

۱-۴) چارچوب نظری پژوهش

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین توانمند سازی با کوشش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان می پردازد.توجه شغلی متغیر میانجی پژوهش بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده می باشد. متغیر مستقل پژوهش توانمند سازی و متغیر وابسته پژوهش کوشش برای خدمات و قصد ترک شغلی می باشد. به مقصود تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.

توانمندسازی یک استراتژی سازمانی می باشد که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم گیری به کارکنان اعطاء می کند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش می دهد. کوشش برای خدمات، تلاشی می باشد که کارمندان در جهت بهبود کبفبت خدمات سازمان انجام می دهند. توجه شغلی به احساسات و ادراکات فرد پیرامون محیط کار و، همکاران و سازمان گفته می شود و قصد ترک شغلی توجه شغلی می باشد برای ترک سازمان یا محل کار خود می باشد. مدل پژوهش بصورت زیر می باشد:

توانمند سازی
توجه شغلی
قصد ترک شغلی
کوشش برای خدمات

شکل۱- ۱)مدل پژوهش(perry,2013)

 

۱-۵) فرضیه های پژوهش

بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی ارتباط معنی داری هست.

بین توانمند سازی و کوشش برای خدمات ارتباط معنی داری هست.

بین توجه شغلی و قصد ترک شغلی ارتباط معنی داری هست.

بین توجه شغلی و کوشش برای خدمات ارتباط معنی داری هست.

بین توانمند سازی و توجه شغلی ارتباط معنی داری هست.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید