مقدمه

در این فصل آغاز به ساختار و روش پژوهش اشاره می شود. سپس به معرفی جامعه آماری و موضوع پرداخته و شیوه انتخاب نمونه های پژوهش اظهار می شود. همچنین به تعریف متغیرها و روش گردآوری اطلاعات، ابزار اندازه گیری و نحوه امتیاز گذاری و انتخاب نوع روش آماری مناسب پرداخته شده می باشد.

۳-۲ طرح وروش پژوهش

بطور کلی هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس می باشد.پس با در نظر داشتن چنین اهدافی پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی به لحاظ عملیات آماری از نوع همبستگی و از نظر جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. لذا جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های معتبر و استانداردی که دارای روایی و پایایی بسیار بالایی هستند استفاده گردیده می باشد.

۳-۳ جامعه آماری و نمونه پژوهش

تعداد کل جامعه ۸۱ نفر می باشد. که بعلت محدودیت نفرات تعداد نمونه با جامعه آماری پژوهش برابر می باشد به عبارت دیگر کلیه افراد جامعه بعنوان نمونه پژوهش محسوب گردیده می باشد.

۳-۴ متغیرهای پژوهش

  1. متغیر پیش بین در این پژوهش عبارتست از : کیفیت زندگی کاری
  2. متغیر ملاک در این پژوهش عبارتست از : انگیزش شغلی

۳-۵ ابزار اندازه گیری

با در نظر داشتن اهداف پژوهش بهترین راه حل گردآوری اطلاعات در خصوص کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس، استفاده از پرسش نامه های استانداردمی باشد. که برای تحقق اهداف پژوهش استفاده از دو پرسشنامه مجزا و مستقل در زمینه هایی که بشرح ذیل آورده می شود استفاده گردیده می باشد.

۱٫پرسشنامه کیفیت زندگی کاری : این پرسشنامه بر اساس مولفه های والتون ساخته شده و توسط پژوهشگران بسیاری استفاده شده می باشد. این پرسشنامه شامل موارد: پرداخت منصفانه و کافی(سوالهای ۱تا۵)، محیط کار ایمن و بهداشتی (سوالهای۶تا۸)، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم (سوالهای۹تا۱۱)، قانون گرایی در سازمان (۱۲تا۱۷)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (سوالهای۱۸تا۲۰) ، فضای کلی زندگی (سوالهای۲۱تا۲۵)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی(سوالهای۲۶تا۲۹) و توسعه قابلیت های انسانی(سوالهای۳۰تا۳۲) می باشد.

این پرسشنامه توسط والتون (۱۹۷۳) تهیه شده، براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد که خیلی کم امتیاز ۱ و خیلی زیاد امتیاز ۵ می باشد.

۲٫پرسشنامه انگیزش: این پرسشنامه ویژگیها و ابعاد انگیزش را با در نظر داشتن تئوری مک کللند می سنجد که توسط آراستیرز و دی براون استین تدوین گردیده که شامل ۱۵ سوال می باشد.

۳-۶ نحوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه

پس از کسب مجوز از مسوولان ذیربط و هماهنگی های انجام شده با مدیریت دانشگاه پیام نور بندرعباس محقق شخصاً در دانشگاه پیام نور بندرعباس حاضر گردیده و پس از توضیحات کلی در خصوص انجام این پژوهش به کارکنان نسبت به توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها اقدام نموده می باشد.

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه ها

روایی: به مقصود تامین روایی این پژوهش به نحوی که بتوان نتایج حاصل ازوسیله اندازه گیری را به کل جامعه تعمیم داد، از پرسشنامه های استانداردی که مورد تایید اساتید مدیریت و صاحب نظران علم مدیریت آموزشی می باشد، تحت نظر استاد راهنما استفاده گردیده می باشد.

پایایی: یکی از شاخص های اساسی پژوهش رفتاری می باشد که ابزارهای اندازه گیری پایا و قابل اعتماد، یعنی فارغ از اشتباهات اندازه گیری باشد. مقصود از پایایی آن می باشد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. برای محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی بکار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرای دوباره (روش باز آزمایی)، روش شکلهای موازی (همتا)، روش ثبات درونی، تنصیف (دو نیمه کردن)، روش کودر ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. مشهورترین ضریب پایایی از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده می باشد که به ضریب آلفای کرونباخ مشهور می باشد و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.(۸۰)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک