مقدمه

یکی از پایه های اساسی هر مطالعه، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده می باشد که به عنوان بخشی از فرایند روش پژوهش علمی مطرح می باشد. در این فصل محقق برای پاسخگویی به مسئله طرح شده و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه ها از روش های آماری مناسب استفاده کرده می باشد. این روش ها برای توصیف و تحلیل استنباطی اطلاعات به دست آمده نیز به کار گرفته شده اند. در این پژوهش از آزمون رگرسیون ساده به روش همزمان برای تعیین نرمال بودن داده ها که پیش فرضی جهت استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی چندگانه می باشد، استفاده شد و نرمال بودن داده ها مورد تایید قرار گرفت. بحث اصلی این فصل شامل توصیف یافته های پژوهش و استنباط آن یافته ها می باشد. با ترسیم نمودارها، آزمون فرضیه ها، روابط احتمالی بین متغیرهای پیش بین و ملاک روشن می شود ضمن اینکه در نهایت بر اساس نتایج این تجزیه و تحلیل ها، فرضیه های پژوهش قبول یا رد می شود.

۴-۲توصیف یافته های پژوهش

یافته های پژوهش در دو بخش مشخصات و ویژگیهای فردی و همچنین یافته های مربوط به متغییرهای پیش بین وملاک پژوهش در بین کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس مورد مطالعه، توصیف می شود.

۴-۳ متغییر های مربوط به مشخصات فردی

متغییر های مربوط به مشخصات فردی عبارت می باشد از جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت استخدام،  و سابقه کار می باشند، که با توجه با در نظر داشتن یافته های پژوهش، توصیف هر یک از متغییرهای مربوط به تحقیقات فردی در نمودارهای ذیل ارائه شده می باشد.

 

 

 

۴-۳-۱ جنسیت

جدول۴-۱:توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۲۴ ۶/۲۹
زن ۵۷ ۴/۷۰
جمع ۸۱ ۱۰۰

 

نمودار۴-۱:نمودار توصیف داده ها بر حسب جنسیت

 

جدول و نمودار فوق نشان می دهد که ۲۴نفر(۶/۲۹درصد)مرد و۵۷نفر(۴/۷۰درصد) زن می باشند.

 

 

 

 

۴-۳-۲ توصیف داده ها بر حسب سن

جدول۴-۲:توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب سن

سن فراوانی درصد
کمتر از۳۰سال ۸ ۹/۹
بین۳۰تا۴۰سال ۴۹ ۵/۶۰
بین۴۰تا۵۰سال ۲۰ ۷/۲۴
بالاتر از۵۰سال ۴ ۹/۴
جمع ۸۱ ۱۰۰

 

 

نمودار۴-۲:نمودار توصیف داده ها بر حسب سن

 

جدول و نمودار فوق نشان می دهد که ۸ نفر(۹/۹درصد) کمتر از ۳۰سال،۴۹ نفر (۵/۶۰درصد) بین ۳۰ تا ۴۰ سال،۲۰نفر (۷/۲۴درصد) بین۴۰ تا ۵۰ سال و ۴ نفر (۹/۴درصد) بالاتر از۵۰ سال می باشند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک


دیدگاهتان را بنویسید