تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف (مفهومی و عملیاتی) متغیر ها به قرار زیر می باشد :

  • سرمایه فکری:

تعریف مفهومی

مجموعه ای از اطلاعات، دارایی های فکری، تجربی، رقابت و یادگیری سازمانی می باشد که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود.در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود.(نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)که با مولفه های زیر اندازه گیری می شود.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه فکری , به وسیله سوالات ۱ تا ۴۲ پرسشنامه بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده می باشد.

 

  • سرمایه انسانی:

تعریف مفهومی

موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد، که شامل شایستگی ها و طرز فکر کارکنان می باشد.این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می شود. (نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه انسانی , به وسیله سوالات ۱ تا ۱۵ پرسشنامه   بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده می باشد.

  • سرمایه ارتباطی:

تعریف مفهومی

شامل همه روابطی می باشد که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری هست. این افراد و سازمان ها می توانند شامل مشتریان، واسطه ها، کارکنان، تامین کنندگان،اعتباردهندگان،سرمایه گذاران و. باشند. (نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه ارتباطی , به وسیله سوالات ۲۹ تا ۴۲ پرسشنامه   بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده می باشد.

  • سرمایه ساختاری:

تعریف مفهومی

شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی ها، برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آن چیز که که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد، می باشد.( نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش سرمایه ساختاری , به وسیله سوالات ۱۶ تا ۲۸ پرسشنامه   بونتیس (۱۹۹۸) اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده می باشد.

 

  • عملکرد مالی:

تعریف مفهومی

اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره (Ahmad khan et al., 2012)

 

 

 

  • نسبت بازده دارایی ROA (معیار عملکرد مالی):

تعریف عملیاتی

یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کلّ دارایی های آن شرکت می باشد .ROA یک ایده درمورد مدیریت کارآمد در ارتباط با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولّد) به ما می دهدکه از طریق تقسیم سود سالیانه به کلّ دارایی شرکت محاسبه می شود.ROA به صورت درصد اظهار می شود و بعضی اوقات به بازده سرمایه گذاری Return On Investment (ROI) اشاره دارد.این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود: (تهرانی،۱۳۹۱)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک