مدل پژوهش

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات می باشد، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر پژوهش و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام پژوهش می باشد به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای پژوهش متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده می باشد و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۶۹).

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات جدید در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می باشد، لذا متغیر های پژوهش را می توان به توضیح زیر نام برد:

 • حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی، انگیزش شغلی کارکنان، فن آوری اطلاعات جدید.

با در نظر داشتن متغیرهای معرفی شده و فرضیه های پژوهش مدل پژوهش به صورت زیر می باشد.

شکل ۱-۱- مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مقاله هاشیم و همکاران[۱] (۲۰۱۲، ۲۲۲۷)

 

۱-۲-      فرضیه های پژوهش

 1. ۱٫ حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای ارتباط مثبتی با انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده می باشد.
 2. ۲٫ حمایت سازمانی ادراک شده و عدالت توزیعی دارای ارتباط منفی با بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی می‏باشد.
 3. ۳٫ انگیزش درونی و تنظیم همانندسازی شده دارای ارتباط مثبتی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد.
 4. ۴٫ بی انگیزگی بیرونی و تنظیم بیرونی دارای ارتباط منفی با بهره مندی و پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات می باشد.
 5. ۵٫ بی انگیزگی بیرونی دارای ارتباط منفی با استفاده از فن آوری اطلاعات می باشد.
 6. ۶٫ استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات دارای همبستگی مثبت با بهره مندی و پذیرش تغییرات در زمانی که افراد بطور مستقل دارای انگیزه ی استفاده و بکارگیری فن آوری اطلاعات می باشند، می باشد.
 7. ۷٫ انگیزش تأثیر متغیر تعدیل گری در ارتباط مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با حمایت سازمانی ادراک شده را ایفا می کند.
 8. انگیزش تأثیر متغیر تعدیل گری در ارتباط مثبت بین بهره مندی، پذیرش تغییر و بکارگیری فن آوری اطلاعات با عدالت توزیعی را ایفا می کند.
 9. حمایت سازمانی ادراک شده در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
 10. عدالت توزیعی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
 11. واکنش به فن آوری اطلاعات جدید(استفاده از فناوری اطلاعات، بهره مندی از ۱۲٫ فناوری اطلاعات، پذیرش تغییرات فناوری اطلاعات)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
 12. انگیزش شغلی(انگیزش درونی، بی انگیزگی بیرونی، تنظیم همانند سازی شده، تنظیم بیرونی)در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

 

[۱] – Hashim et al.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک