الف: قلمرو مکانی:

این پژوهش از نظر قلمرو مکانی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می باشد.

ب: قلمرو زمانی:

توزیع پرسشنامه پژوهش حاضر در آذر ماه سال ۱۳۹۳ صورت پذیرفته می باشد.

ج: قلمرو موضوعی:

این پژوهش از نظر قلمرو موضوعی در مباحث مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت فن آوری اطلاعات می باشد.

۱-۲-      روش شناسی پژوهش

درانتخاب نوع روش پژوهش حتماً بایستی درنظر داشت که چه کسانی در ارتباط با پژوهش تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و این که کاربردهای پژوهش برای چه افرادی و باچه دیدگاه‌هایی می باشد، تا پژوهش با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعیدنهایی، ۱۳۸۶). نوع شناسی پژوهش، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند (علی احمدی و سعید نهایی، ۱۳۸۶). ویژگیهای این پژوهش به طورخلاصه به توضیح زیراست:

بر اساس ماهیت و روش، پژوهش‌های علمی را می‌توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در پژوهش‌های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد و می‌خواهد بداند وضع موجود چگونه می باشد و کوشش می‌کند به توصیف نظامند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را مطالعه کند. پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، ژرفا نگر و تحلیل محتوا تقسیم کرد. (حافظ نیا، ۱۳۸۳).

با در نظر داشتن مطالب فوق، پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار می­گیرد و از نظر نوع، پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار داد. نظر به اینکه پژوهش جاری از آن دسته از ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد مطالعه بهره گرفته می باشد این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی می‌باشد و از جهت این که هدف پژوهش، مطالعه ارتباط بین چند متغیر می باشد می توان گفت که نوع پژوهش از نوع همبستگی می باشد و از آنجا که جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می‌شود می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.

۱-۳-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

روش­های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش،جهت جمع آوری اطلاعات از روش­های مطالعات
کتابخانه­ای با ابزار­های: کتب، پایان نامه­های دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایتهای اینترنتی استفاده شده می باشد.

ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به مقصود تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از توجه سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران نسبت به تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فن آوری اطلاعات جدید کارکنان از طریق ابزار پرسش­نامه، اطلاعات جمع آوری شده می باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک