مدل مفهومی پژوهش

با در نظر داشتن مطالعات انجام شده و مطالعه مدل های مختلف که در پیشینه پژوهش آمده، مدل مورد نظر در این پژوهش ارائه می شود. در شکل (۱-۱) مدل کلی پژوهش نشان داده شده می باشد.

در سمت چپ مدل ابعاد بازاریابی ارتباط مند، شامل اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض به عنوان متغییرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده و در سمت راست، رضایت بیمه گذاران به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

همچنین جنسیت به عنوان متغییر تعدیل گر در این پژوهش پیشنهاد شده می باشد. بازاریابان به طور سنتی انواع متغییرهای جمعیت شناختی در بازارهای بخش مصرف، مانند درآمد، سن، جنسیت، شغل، مذهب، قومیت، تحصیلات، وضعیت تأهل و تعداد افراد خانوار را مورد استفاده قرار می دهند. مطالعه های آماری بازاریابان نشان می دهد که برای رسیدن به نفوذ بیشتر در بخش های بازار نیاز به ابزارهایی می باشد. در میان این متغییرها، جنسیت همچنان به عنوان یکی از معدود متغییرهای جمعیت شناختی می باشد که به رسمیت شناخته شده می باشد، که مطابق با الزامات اساسی برای اجرای موفقت آمیز استراتژی می باشد زیرا: ۱- جنسیت به راحتی قابل شناسایی می باشد ۲- بخش های جنسیت در دسترس هستند ۳- بخش های جنسیت به اندازه کافی بزرگ هستند که سودآور داشته باشند (Mokhlis, 2012).

 

 

 

متغییر وابسته
کیفیت ارتباطاتکیفیت ارتباطات
اعتماداعتماد

 

 

اعتماد

 

 

 

 

تعهد
مدیریت تعارض
رضایت مشتریرضایت مشتری

 

جنسیتجنسیت

 

جنسیت

 

 

 

ابعاد بازاریابی ارتباط مند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(شکل ۱-۱) مدل پژوهش  (Ndubisi, 2006)

 

 

۱-۷ فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی:

۱- جنسیت بیمه گذاران بر ارتباط بین رویکرد بازار یابی ارتباط مند و رضایت بیمه گذاران تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

۱- جنسیت بیمه گذاران بر روی ارتباط اعتماد و رضایت تأثیر دارد.

۲- جنسیت بیمه گذاران بر روی ارتباط تعهد و رضایت تأثیر دارد.

۳- جنسیت بیمه گذاران بر روی ارتباط اطلاع رسانی و رضایت تأثیر دارد.

۴- جنسیت بیمه گذاران بر روی ارتباط مدیریت تعارض و رضایت تأثیر دارد.

 

 

۱-۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای پژوهش

تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه های ذهنی و احساسی و نظری قرار دارند بسیار مهم می باشد. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران، ۱۳۸۸).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک