۱-۵-۱۵-کانون کنترل سلامت

کانون کنترل سلامت عبارت می باشد از درجه­ی باور و اعتقاد فرد به این امر که سلامت او تحت کنترل عوامل درونی یا عوامل بیرونی می باشد(زاهدنژاد، پورشریفی و باباپور؛۱۳۹۰) .در پژوهش حاضر، کانون کنترل سلامت، با مقیاس ۱۸ سوالی والتسون، والتسون و دولیس[۱](۱۹۷۸) سنجیده می­شود و نشان می­دهد که فرد در باره­ی اینکه “سلامت او تحت کنترل عوامل درونی یا بیرونی می باشد” چه احساسی دارد.  این متغیر در مقیاس فاصله­ای می باشد.

۲٫Waltson&Devellis

 

متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید