. ساماندهی پایان‌نامه

با در نظر داشتن موضوع پژوهش در این پایان‏نامه پنج فصل به صورت ذیل در نظر گرفته شده می باشد:

فصل اول- کلیات: در این فصل به ارائه اظهار مسئله ، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش و فرضیه‏های پژوهش پرداخته می‏شود.

فصل دوم- در این فصل ادبیات نظری پژوهش ارائه می‌‌شود. در بخش دوم نیز بیشینه پژوهش ارائه می‌شود.

فصل سوم- در این فصل روش پژوهش ارائه می‌شود

فصل چهارم- در این قسمت با در نظر داشتن ادبیات موضوع و روش پژوهش ارائه شده، به مطالعه و ارزیابی مدل مورد نظر می­پردازیم.

فصل پنجم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات: در این فصل براساس مطالب اظهار شده در فصول پیشین، به ارائه نتایج بدست آمده از پژوهش و راهکارهای لازم جهت حصول نتایج بهتر می‏پردازیم.

 

۱-۱۰٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل  و وابسته  پژوهش:

ROAسودآوری: متغیر وابسته پژوهش که توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی ‏به نام سود برای شرکت باقی بماند.‏

 LogAاندازه بانک: متغییر مستقل پژوهش اندازه بانک معمولا به صورت کل داریی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و در بین متغیرهای خاص بانک، اندازه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه‌های ثابت مبلغ کمتری پرداخت می‌کند و اینکه آن برای بانک‌ها جهت به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری بالا مفید می باشد.

CAکفایت سرمایه: متغییر مستقل پژوهش هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک می باشد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ویژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت بانک در دستیابی به این هدف می باشد.

LQDنقدینگی: متغییر مستقل پژوهش در سیستم بانکی، نقدینگی از مهم‌ترین عنصر داخلی به شمار می‌آید، زیرا که کمبود آن، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند.

 DPسپرده: متغییر مستقل پژوهش وجوهی می باشد که اشخاص حقیقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانک‌ها و موسسات اعتباری تودیع و ‏نزد آنها نگهداری می‌کنند نامیده می‌شوند.‏

GDP  رشداقتصادی : متغییر مستقل پژوهش رشد و توسعه پایدار عمده‌ترین هدف اقتصادی هر جامعه می باشد که مهمترین معیار برای تعیین و اندازه‌گیری رفاه اقتصادی، رشد اشتغال مولد و محرک اصلی تولید و سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد. پس انداز به عنوان منبع مالی برای سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری ذخیره می‎شود

INFتورم:متغییر مستقل پژوهش ناشی از وضعیتی در اقتصاد می باشد که در اثر آن سطح عمومی قیمت‌ها به طور بی‌رویه یا بی‌تناسب، معنی‌دار و ‏مداوم و غالبا به صورت غیرقابل بازگشت افزایش می‌یابد.‏

Rنرخ بهره: متغییر مستقل پژوهش نرخی می باشد که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل نرخ ‏تورم) از وام‌گیرنده دریافت شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به مقصود جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری ‏وام‌دهنده، ممکن می باشد مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه شود. اما فیشر نرخ بهره را ‏این طور تعریف می‌کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول بر حسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال ‏بعد از تاریخ معین می باشد.‏

EXبی ثباتی نرخ ارز: متغییر مستقل پژوهش پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه ۱۹۷۰، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند، نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک