پایان نامه بین زایش فقر با بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه

–  توان پرداخت خانوار:

توان یا ظرفیت پرداخت خانوار عبارت می باشد از درآمد مؤثر خانوار (یا درآمد گزارش شده در پیمایش) منهای هزینه معاش. با کسر هزینه معاش از هزینه کل، ظرفیت پرداخت خانوار به دست می آید (کاوسی و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۰).

در پژوهش حاضر توان پرداخت بر مبنای درآمد گزارش شده در پیمایش و از ارتباط زیر محاسبه میشود:

توان پرداخت خانوار= هزینه معاش – درآمد کل

۲-۲-۴-  هزینه معاش:

سهم هزینه معاش برای هر استان با حداقل دو سال تاخیر از سوی سازمانهای مربوطه ارائه می شود. در سال ۱۳۹۱ هزینه خوراک و آشامیدنی‌ها در استان اردبیل با ۳۳٫۱ درصد از کل هزینه‌های ناخالص سالانه ی یک خانوار به عنوان هفتمین استان کشور گزارش شده می باشد. این سهم برای استان تهران ۱۷٫۹درصد می باشد (سایت مرکز آمار ایران، ۱۳۹۳)

چنانچه پیش تر اعلام شد کمترین هزینه در بخش معاش (خوراکی ها) مربوط به استان هرمزگان به مبلغ سالیانه ۳۷ میلیون و ۹۳۶ هزار ریال میباشد. لذا این میزان به عنوان حداقل معاش لازم برای هر خانوار در نظر گرفته شد بر این اساس آغاز نسبت این هزینه به متوسط درآمد استان در همین سال (۰۷۲/۷۶۳/۲۱۷ ریال) محاسبه شد این نسبت معادل ۴/۱۷ درصد درآمد متوسط میباشد بر همین اساس در محاسبه توان پرداخت هر خانوار معادل ۴/۱۷ درصد درآمد اعلامی در پیمایش، از در آمد کسر و به عنوان توان پرداخت آن خانوار در نظر گرفته شده می باشد.

 ۲-۲-۵-  نسبت یا شاخص :O.O.P

شاخص O.O.P را از نسبت هزینه های سلامت هر خانوار (در این پژوهش O.O.Pهزینه های پرداخت از جیب هنگام دریافت خدمت ) به توان(ظرفیت) پرداخت آن خانوار محاسبه می نماییم.

توان پرداخت آن خانوار /  مقدار O.O.P هرخانوار =  نسبت O.O.P برای هر خانوار

۲-۲-۶-  تعیین خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن سلامت:

اگر نسبت O.O.P (عدد محاسبه شده در شاخص) بیش از ۴۰ % بود آن خانوار در گروه خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت قرار خواهد گرفت.

  ۲-۲-۷- ضریب جینی، منحنی لورنز:

به مقصود تعیین عادلانه بودن تحمیل بارمالی سلامت از شاخص ضریب جینی که یک شاخص شناخته شده در اقتصاد می باشد ، استفاده گردید. برای محاسبه ضریب جینی آغاز منحنی تحت عنوان منحنی لورنز  تدوین می شود .  در محور افقی این نمودار دهک های درآمدی و در محور عمودی فراوانی نسبی تجمعی متغیری که در نظر داریم عادلانه بودن توزیع آن را مطالعه نماییم (در این مطالعه سهم هزینه های سلامت نسبت به کل درآمد خانوار و سهم هزینه های مستقیم از جیب به کل درآمد) قرار می گیرد . سطح زیر منحنی بین توزیع متغییر مورد نظر با قطر منحنی نشان دهنده مقدار عددی ضریب جینی می باشد که مقدار این ضریب بین حداقل صفر تا حداکثر ۱ در نوسان می باشد.  مقدار عددی بیشتر این شاخص، نشان دهنده غیر عادلانه بودن شدیدتر می باشد.

 

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک