تابع انتخاب، برگرفته از روش انتخاب چرخ گردان با رویکرد خبرگان می باشد. به این مفهوم که تعدادی از بهترین ساختارها را درنظرگرفته و از بین این ساختارها، تعداد حضور هر ساختار را براساس اندازه شایستگی آنها با روش انتخاب چرخ گردان از میان ساختارهای خبرگان (ساختارهائی با بهترین اندازه شایستگی از کل ساختارها ) تعیین می گردد. تعداد ساختارهای خبرگان با در نظر داشتن ضریب انتخاب، کسری از کل ساختارها می باشد.

 

 

3-3-2-2- تابع تقاطع:

از میان ساختارهای انتخاب شده، برای ایجاد ساختارهای باقیمانده، بصورت تصادفی ساختارها دو به دو انتخاب و با هم براساس روش تقاطع تک نقطه ای دوگان، تقاطع می یابند.

3-3-2-3- تابع جهش:

پس از تقاطع، از میان کل ساختارها تابع جهش یک نقطه ای اعمال می کردد. به این شکل که براساس ضریب جهش تعیین شده،  بصورت تصادفی ساختارهائی انتخاب و بطور تصادفی یک بیت از هر ساختار مذکور تغییر می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد تصاویر رزونانس مغناطیسی