پایان نامه برق در مورد مسیریابی بهینه فیدرها

تابع انتخاب، برگرفته از روش انتخاب چرخ گردان با رویکرد خبرگان می باشد. به این مفهوم که تعدادی از بهترین ساختارها را درنظرگرفته و از بین این ساختارها، تعداد حضور هر ساختار را براساس اندازه شایستگی آنها با روش انتخاب چرخ گردان از میان ساختارهای خبرگان (ساختارهائی با بهترین اندازه شایستگی از کل ساختارها ) تعیین می گردد. تعداد ساختارهای خبرگان با در نظر داشتن ضریب انتخاب، کسری از کل ساختارها می باشد.

 

 

3-3-2-2- تابع تقاطع:

از میان ساختارهای انتخاب شده، برای ایجاد ساختارهای باقیمانده، بصورت تصادفی ساختارها دو به دو انتخاب و با هم براساس روش تقاطع تک نقطه ای دوگان، تقاطع می یابند.

3-3-2-3- تابع جهش:

پس از تقاطع، از میان کل ساختارها تابع جهش یک نقطه ای اعمال می کردد. به این شکل که براساس ضریب جهش تعیین شده،  بصورت تصادفی ساختارهائی انتخاب و بطور تصادفی یک بیت از هر ساختار مذکور تغییر می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: