پایان نامه برق در مورد:کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری

در نظریه مجموعه های کلاسیک[1]، هر مجموعه به صورت گردایه ای مشخص و معین از اشیاء تعریف می‏گردد به تعبیری مجموعه کلاسیک دارای ویژگی خوش تعریف می باشد. به عنوان مثال مجموعه اعداد حقیقی بزرگتر از 100 دارای ویژگی خوش تعریف می باشد زیرا برای هر عدد حقیقی می توان با قاطعیت گفت این عدد بزرگتر از 100 می باشد یا نیست. اگر بزرگتر از 100 باشد متعلق به مجموعه و اگر بزرگتر از 100 نباشد متعلق به این مجموعه نیست. حال فرض کنید بخواهیم در مورد آن دسته از اعداد صحبت کنیم که دارای خاصیت بزرگ بودن هستند، دراینجا با یک ویژگی گنگ و مبهم «بزرگ بودن» سروکار داریم. این که چه اعدادی بزرگ هستند یا نیستند بسته به نظر افراد مختلف متفاوت می باشد به عنوان مثال آیا 100 عدد بزرگی می باشد یا نه؟ همانطور که ملاحظه می کنید بزرگ بودن یک خاصیت مشخص ومعین ودقیق نیست پس این مجموعه ها را جزء مجموعه های کلاسیک نمی توان قرار داد. از طرفی بسیاری از مجموعه هایی که در شاخه های مختلف علوم به ویژه علوم انسانی با آن در گیر آن هستیمجزء این دسته اند. نظریه مجموعه‏های فازی[2] یک قالب جدید ریاضی برای تجزیه وتحلیل این مفاهیم و ویژگی هاست که در واقع توسیعی از نظر مجموعه های کلاسیک می باشد که اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده ریاضی دان ایرانی تبار در سال 1965 ارائه گردید.

[1]Crisp

[2]Fuzzy sets

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: